Półwiecze działalności Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod przywództwem Profesora Jerzego Gaździckiego

Marek Baranowski
ORCID: 0000-0003-1402-4196
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Ewa Musiał
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono historię Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP), w szczególności półwiecze działalności Profesora Jerzego Gaździckiego, który był twórcą koncepcji, inicjatorem powołania Towarzystwa i prowadził je do listopada 2018 roku, kiedy to, ze względu na wiek, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Członkowie PTIP przyjęli tę decyzję z ubolewaniem i natychmiast podjęli decyzję o nadaniu Panu Profesorowi tytułu Prezesa Honorowego Towarzystwa.
W historii Towarzystwa wyróżnia się 3 etapy działalności, jako: 1) Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodezji (Klub ETO) utworzony w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) – lata 1970-1990, 2) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) po zmianie nazwy Klubu na Towarzystwo – lata 1991-2002 oraz 3) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jako niezależne stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Warszawie – lata 2003-2018.
Działalność Towarzystwa dotyczyła w początkowym okresie automatyzacji podstawowych obliczeń geodezyjnych i procesów pomiarowych, wyrównania sieci geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz opracowań kartograficznych, następnie była ukierunkowana na problematykę tworzenia narzędzi informatycznych, w tym systemów informacji geograficznej i baz danych przestrzennych, a potem terytorialnych systemów informacji przestrzennej. Obecnie jest głównie skoncentrowana na zagadnieniach budowy infrastruktur informacyjnych wspomaganej modelowaniem geoinformacyjnym. Agenda badawcza i popularyzatorska PTIP zawsze odzwierciedlała najistotniejsze wątki rozwojowe naszej dyscypliny. Ponadto środowisko naukowe i zawodowe powiązane z Towarzystwem wspierało merytorycznie działania podejmowane przez administrację publiczną w zakresie szeroko rozumianego wdrażania rozwiązań geoinformacyjnych, w tym infrastruktury informacji przestrzennej.
Główną formą działalności były coroczne spotkania, które dawały ich uczestnikom okazję do dzielenie się doświadczeniami i dokonaniami. W pierwszym etapie odbyło się 19 ogólnopolskich narad Klubu ETO z cyklu „Informatyka w geodezji i kartografii”, w drugim 12 (I-XII), a w trzecim 16 (XIII-XXVIII) krajowych konferencji PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, często z udziałem gości zagranicznych. W etapie trzecim (2003-2018) w konferencjach PTIP uczestniczyli również studenci i doktoranci, a działalność Towarzystwa została poszerzona o wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki (początkowo w wersji papierowej, później również elektronicznej) i prowadzenie Internetowego Leksykonu Geomatycznego, autorstwa Profesora Jerzego Gaździckiego.
W etapach 1 i 2 działalności Towarzystwa Profesor Jerzy Gaździcki kierował zespołami badawczymi: do końca 1973 roku jako kierownik Zakładu w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, w latach 1974-1986 jako dyrektor ds. naukowych utworzonej z jego inicjatywy samodzielnej jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii w Warszawie. Istotne znaczenie miała wówczas, wielokrotnie nagradzana działalność naukowa i wdrożeniowa tych zespołów w zakresie eksportu usług geodezyjnych i kartograficznych. Już w roku 1974 Profesor uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 – zwyczajnego. Następnie został wybrany przez środowisko Solidarności Politechniki Warszawskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. Po kilku latach, w związku ze zmianami kadrowymi o charakterze politycznym na uczelni, przez kilkanaście lat przebywał poza granicami kraju jako profesor Uniwersytetu Technicznego w Delft oraz ekspert UE i Banku Światowego. W trzecim etapie, po powrocie na stałe do Polski, uczestniczył w procesach tworzenia regulacji prawnych, zwłaszcza przygotowania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w latach 2011-2016 był pierwszym przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, kształtując i rozwijając jej działalność koordynacyjną w skali państwa z uwzględnieniem organów rządowych i samorządowych.

Przesłano 12.02.2019 Zaakceptowano 19.03.2019 Opublikowano 30.03.2019

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; geoinformacja; infrastruktura informacji przestrzennej; Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Annoni Alessandro, 2011: INSPIRE and the Digital Agenda for Europe (INSPIRE w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej). Roczniki Geomatyki 5 (9): en 7-16, pl 17-27.Warszawa: PTIP.

Baranowski Marek, Musiał Ewa, 2006: Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik (Professor Jerzy Gazdzicki a prominent scientist and edukator). Roczniki Geomatyki 4 (2): 7-14. Warszawa: PTIP.

Eksportowa działalność geodezyjna (Geodetic export activities), 2009: Roczniki Geomatyki 7(1): 64 s. +32 s. wkładki barwnej, Warszawa: PTIP.

Gaździcki Jerzy, 1991: Problemy rozwoju systemów informacji przestrzennej w Polsce (Problems of development of spatial information systems in Poland). Przegląd Geodezyjny nr 9/91.

Gaździcki Jerzy, 1999: Informacja przestrzenna w Polsce u schyłku tysiąclecia (Spatial information in Poland at the end of the millennium). Przegląd Geodezyjny nr 12/99.

Musiał Ewa, 2011: Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego (The jubilee 80th birthday of Professor Jerzy Gazdzicki). Roczniki Geomatyki 5 (9): en 41-54, pl 55-68.Warszawa: PTIP.

Źródła internetowe (Internet sources)

https://www.ptip.info

http://www.rg.ptip.org.pl