Metodyka tworzenia modeli sieci drogowych w oparciu o dane katastralne

Elżbieta Lewandowicz
ORCID: 0000-0001-8847-2835
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Przemysław Lisowski
ORCID: 0000-0002-6111-5763
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Streszczenie

Dane katastralne są podstawą analiz przestrzennych w wielu dziedzinach badań. Przekształcając je do nowych form, można uzyskać nowe modele danych katastralnych. Celem podjętych badaniach było przekształcenie zbioru danych przestrzennych - działek ewidencyjnych, do modeli sieci drogowych. W pierwszym etapie badań wykonano różne segmentacje działek pasa drogowego, zwiększając rozdzielczość danych. W drugim etapie, zaprezentowano wygenerowany model sieci drogowej. Zbudowano go w oparciu o związki topologiczno-semantyczne. Wyniki wskazują, że można automatycznie uzyskać modele sieci drogowej z danych katastralnych, które nadają się do analiz sieciowych. Jakość modeli zależy od regularności struktur katastralnych. Prezentowaną metodykę można wykorzystać do uzupełniania sieci ciągów komunikacyjnych w terenach niedostępnych, a zinwentaryzowanych w katastrze. Powinna być ona także stosowana do generowania osi innych obiektów powierzchniowych o wydłużonych kształtach, np. ciągów pieszych, zapisanych za pomocą poligonów.

Przesłano 7.05.2018 Zaakceptowano 10.08.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

dane katastralne; algorytmy geoinformacyjne; GIS; model sieci drogowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bogusławski Paweł, Mahdjoubi Lamine, Zverovich Vadim, Fadli Fodul, 2016: Automated construction of variable density navigable networks in a 3D indoor environment for emergency response. Automation in Construction 72:115-128.

Costa Constantinos, Chatzimilioudis Georgios, Zeinalipour-Yazti Demetrios, Mokbel Mohamed F., 2017: Towards Real-Time Road Traffic Analytics using Telco Big Data. Proceedings of the International Workshop on Real-Time Business Intelligence and Analytics, Article No. 5, August 28, 2017. Munich, Germany.

Deo Narsingh, 1974: Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science. Dover Publications, INC, Mineola, New York: 496 p.

Eder Günther, Held Martin, Palfrader Peter, 2018: Parallelized ear clipping for the triangulation and constrained Delaunay triangulation of polygons. Computational Geometry 73: 15-23, https://doi.org/10.1016/j.comgeo.2018.01.004

Hycner Ryszard: 2004: Podstawy katastru (Foundations of the cadastre). Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.

Kowalski Michał, Wiśniewski Szymon, 2017: Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź (A shopping centre as a traffic-generating factor In car transport as exemplified by Port Łódź, Poland). Przegląd Geograficzny 89 (4): 617-639.

Kulikowski J.L., 1986: Zarys teorii grafów (Outline of the graph theory). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krūminaitė Marija, Zlatanova Sisi, 2014: Indoor Space Subdivision for Indoor Navigation. Proceedings of the Sixth ACM SIGSPATIAL International Workshop on Indoor Spatial Awareness: 25-31. Dallas/Fort Worth, Texas November 04, 2014, ACM, New York, NY, USA.

Krūminaitė Marija, 2014: Space Subdivision for Indoor Navigation. Master Thesis, TU Delft, the Netherlands. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:c2a9a308-5cdc-4df2-bf30-9eea5ea176c5

Lee Jiyeong, 2004: A spatial access-oriented implementation of a 3-D GIS topological data model for urban entities. GeoInformatica 8 (3): 237-264.

Lewandowicz Elżbieta, Packa Alicja, Kondratowicz Szymon, 2013: Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych (Conversion topological geometric and attribute GIS data to analytical models). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 14: 33-44, Łódź.

Lewandowicz Elżbieta, 2013: Modele struktur katastralnych (Cadastral structure models). Roczniki Geomatyki 11 (2): 47-58, Warszawa: PTIP.

Lewandowicz Elżbieta, 2010: Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej (Algebraic transformations of cadastral map topology data). Roczniki Geomatyki 8 (5): 79-86, Warszawa: PTIP.

Lisowski Przemysław, Lewandowicz Elżbieta, 2017: Topological Model of Selected Cadastral Structures Visualized in Form of Graphs. Geomatics and Environmental Engineering 11 (4): 51-63.

Lisowski Przemysław, Lewandowicz Elżbieta, 2018: Metodyka zapisu topologicznego modelu struktur katastralnych w grafowych bazach danych (Methodology of storing topological models of cadastral structures in graph databases). Roczniki Geomatyki 16 (1): 45-54, Warszawa: PTIP.

Tang S.J., Zhu Q., Wang W.W., Zhang Y.T., 2015: Automatic topology derivation from IFC building model for in-door intelligent navigation. Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XL-4/W5: 7-11.

Yang Liping, Worboys Michael F., 2015: Generation of navigation graphs for indoor space. International Journal of Geographical Information Science 29(10): 1737-1756.

Wallgrün Jan Oliver, 2005: Autonomous construction of hierarchical Voronoi-based route graph representations. [In:] Freksa C., Knauff M., Krieg-Brückner B., Nebel B., Barkowsky T. (eds.), International Conference on Spatial Cognition IV. Reasoning, Action, Interaction: 413–433. Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg.

Xu Man, Wel Shuangfeng, Zlatanova Sisi, 2017: BIM-based indoor path planning considering obstacles. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. IV-2/W4. ISPRS Geospatial Week 2017, 18–22 September 2017, Wuhan, China.

Zverovich Vadim, Mahdjoubi L., Bogusławski P., Fadli F., 2017: Analytic Prioritization of Indoor Routes for Search and Rescue Operations in Hazardous Environments. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 31(8): 617-632.