Model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej wykorzystujący podejście procesowe

Ewa Janczar
ORCID 0000-0003-2364-7723
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Artykuł jest próbą opisania w jaki sposób przejść od podejścia produktowego do podejścia procesowego zarządzania danymi przestrzennymi w Polskich warunkach prawnych i faktycznych. Zaprezentowano nowatorski, autorski model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej, który między innymi:
• w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych zrównuje sferę realną (faktyczne wykorzystanie) i sferę regulacyjną ( prawną),
• racjonalizuje wydatkowanie środków finansowych przez administrację publiczną,
• odchodzi od podejścia opartego o wytwórców danych na rzecz użytkowników danych przestrzennych (zmian na podejście procesowe zarządzania danymi przestrzennymi),
• posiada zidentyfikowane mechanizmy stabilizacyjne, które uniezależniają model od zmian kompetencji poszczególnych podmiotów administracji publicznej.
Następnie przedstawiono analizę staniu istniejącego w Polskim systemie prawnym oraz zaproponowano zmiany do obowiązujących przepisów prawa, które dostosują obowiązujący model przepływu danych do modelu zaproponowanego przez autorkę.

Przesłano 19.07.2018 Zaakceptowano 28.08.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; dane przestrzenne; zarządzanie danymi przestrzennymi; administracja publiczna; procesy w administracji publicznej; wykorzystywanie danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz Stanisław (red.), 2013: Informacja Przestrzenna dla Samorządów Terytorialnych (Spatial information for local governments). Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW.

Bielecka Elżbieta, Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, 2013: Organizational aspects of spatial information infrastructure in Poland. Geodesy and Cartography 62 (1): 85-95, Polish Academy of Sciences, DOI: 10.2478/geocart-2013-0006.

Gaździcki Jerzy, 2012: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (Geospatial information development trends). Roczniki Geomatyki 10 (3): 7-16, Warszawa, PTIP.

Holland Petter, Rajabifard Abbas, Williamson Ian, 2010: Towards as Assessment Framework for Spatially Enabled Government. [Chapter 5 in:] Abbas Rajabifard, Joep Crompvoets, Mohsen Kalantari, Bas Kok (eds.), Spatial Enabling Society – Research, Emerging Trends and Critical Assessment: 69-83. GSDI Association and Leuven University Press.

Janczar Ewa, 2018: Koncepcja usprawnienia przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej (An idea of improvement of spatial data flow in public administration). Praca doktorska, Warszawa. Wojskowa Akademia Techniczna.

Ustawa, 2017a: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (The Act of February 17, 2005, on computerisation of entities which implement public tasks). Dz.U. 2017 poz. 570 tekst jednolity z późn. zm.

Ustawa, 2017b: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (The Act of May 17, 1989, Geodetic and Cartographic Law). Dz.U. 2017 poz. 2101 tekst jednolity z późn. zm.

Ustawa, 2013: Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (The public finance act of August 27, 2009). Dz.U. 2013 poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.