Analiza głównych problemów integracji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

Waldemar Izdebski
ORCID 0000-0003-3087-9936
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Dane te rozproszone są w 380 bazach powiatowych, z czego ponad 85% z nich udostępnianych jest poprzez usługę przeglądania WMS. W 2017 roku na bazie istniejących usług powiatowych powstała usługa zbiorcza – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG). Artykuł opisuje różnice pomiędzy usługami składowymi – zarówno pod względem formy prezentacji danych, jak i implementacji technicznej, oraz przedstawia problemy, z którymi zetknięto się podczas tworzenia usługi zbiorczej i dodawania do niej kolejnych serwisów.

Przesłano 5.08.2018 Zaakceptowano 8.10.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe; WMS; infrastruktura danych przestrzennych; ewidencja gruntów i budynków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Izdebski Waldemar, 2014: Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych (The idea of standardisation of spatial locations of addresses and cadastral parcels). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 2(225): 14-18.

Izdebski Waldemar, 2016: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Good practices of participation of municipalities and districts in creation of spatial data infrastructure in Poland).Warszawa, Geo-System Sp. z o.o.

Geoforum.pl, 2009: Nowości na Geoportal.gov.pl (News in Geoportal.gov.pl). http://geoforum.pl/?page=news&id=5540&link=Nowo%C5%9Bci%20na%20Geoportal.gov.pl

Izdebski Waldemar, 2017a: Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure. Geodesy and Cartography 66 (2): 227-240.

Izdebski Waldemar, 2017b: Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków (Analysis of possibilities to increase the accessibility of WMS services from cadastral databases). Roczniki Geomatyki 15 (4): 365-374, Warszawa, PTIP.

Izdebski Waldemar, Łaguz Jacek, 2017: Analiza możliwości integracji dostępnych usług sieciowych WMS dotyczących danych o sieciach uzbrojenia terenu (Analysis of possibilities to integrate available WMS services concerning data on utility networks). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 7(266): 8-12.

Materiały Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych, październik 2007 (Resources of the Team for the National Spatial Data Infrastructure, October 2007). http://izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/specyfikacja-wmswfs-1.pdf