Koncepcja wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej

Dariusz Gotlib
ORCID 0000-0001-7532-4497
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Miłosz Gnat
ORCID 0000-0002-4279-2013
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej.
W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

Przesłano 15.05.2018 Zaakceptowano 15.09.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; zarządzanie nieruchomościami; GIS; baza danych przestrzennych; aplikacja internetowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Administrator24, 2015: Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami. Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami (Ranking of the best software tools supporting real estate management. Applications supporting real estate management). http://www.administrator24.info/artykul/id4016,ranking-najlepszych-programow-wspierajacych-zarzadzanie-nieruchomosciami

Apanowicz Jerzy, 2002: Metodologia ogólna (The general methodology): s. 159, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia. https://docplayer.pl/1535620-Jerzy-apanowicz-metodologia-ogolna.html

Baudych Bartłomiej, 2008: Opracowanie internetowego serwera informacji przestrzennych o obiektach Politechniki Warszawskiej (Development of a web spatial information server about facilities of the Warsaw University of Technology). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Borkowska, Szymańska, 2018: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych (Modelling and 3D visualisation of the Warsaw University of Technology buildings using multisource photogrammetric data). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun dr inż. Krzysztof Bakuła.

Jagura Arkadiusz, 2015: Aktualizacja informacji o wnętrzu budynku w oparciu o klasyczne pomiary geodezyjne i skaning laserowy (Updating information on a building interior basing on conventional surveys and laser scanning). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Gotlib Dariusz, 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (Methods of cartographic presentation for mobile navigation and location based systems). Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja z.48: 5-158, Oficyna Wydawnicza PW.

Kruk Kamil, 2013: Wykorzystanie mobilnego systemu pomiarowego GIS do tworzenia nawigacyjnych planów budynków (The use of a mobile GIS measuring system for development of navigational plans of buildings). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Lupa Michał, Parkitny Łukasz, 2017: Z nami nie zabłądzisz – geoportal AGH. Jak to robiliśmy? (You will not be lost with us - the AGH Geoportal. How did we make it?). Arcana GIS, Warszawa, Esri Polska. http://www.arcanagis.pl/z-nami-nie-zabladzisz-geoportal-agh-jak-to-robilismy/

Parkitny Łukasz, Lupa Michał, Materek Karolina, Inglot Adam, Pałka Paweł, Mazur Katarzyna, Kozioł Krystian, Chuchro Monika, 2013: Koncepcja i opracowanie geoportalu AGH (The concept and development of AGH Geoportal). Roczniki Geomatyki 11 (3): 79-85, Warszawa, PTIP

PN-EN ISO 19107:2010 Informacja geograficzna – Schemat przestrzenny. (Geographic information – Spatial schema(ISO 19107:2003)). Polski Komitet Normalizacyjny.

Słowikowski Robert, 2013: Wspomaganie zarządzania budynkiem uczelni za pomocą SIP na przykładzie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (Supporting a university building administration using the example of the Main Building of the Warsaw University of Technology). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun: dr inż. Jerzy Chmiel.

Spych Joanna, 2015: Kampus Politechniki Wrocławskiej na narzędziach WebApp Builder (The campus of the Wrocław University of Technology using WebApp Builder tools). Arcana GIS, jesień: 34-36, Warszawa, Esri Polska. http://www.esri.pl/images/Acana_GIS_pdf/arcana_09_2015.pdf

Stec Katarzyna, 2016: Aktualizacja projektu geoportalu Kampusu Politechniki Wrocławskiej (Updating the design of the geoportal of the Campus of Wrocław University of Science and Technology). Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Szczekutek Bartosz, 2005: Opracowanie wybranych elementów systemu informacji geograficznej o obiektach Politechniki Warszawskiej (Development of selected elements of a geographic information system concerning facilities of the Warsaw University of Technology). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Szymański Jakub, 2015: Opracowanie mapy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej na potrzeby mobilnych systemów nawigacji w budynkach (Development of a map of the Main Building of the Warsaw University of Technology for the needs of mobile navigation systems in buildings). Praca dyplomowa, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, opiekun: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

WSGG, 2011: Wirtualny spacer po Gmachu Głównym PW (A virtual walk inside the Main Building of the Warsaw University of Technology). Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA. https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Osiagniecia/Wirtualny-spacer-po-Gmachu-Glownym-PW