Techniki geomatyki w inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych

Milena Ezman
ORCID 0000-0002-6456-9402
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Samodzielny Zakład Geomatyki Przestrzennej
Polska

Dariusz Korpetta
ORCID 0000-0002-6958-4839
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Samodzielny Zakład Geomatyki Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Techniki i technologie geomatyki stanowią nowoczesne podejście w wielu dziedzinach życia, przede wszystkim w sferze planowania przestrzeni miast. Usprawniają i ułatwiają gospodarowanie przestrzenią, zachowując tym samym ład przestrzenny i zrównoważony rozwój obszaru – nadrzędne cele planowania miejskiej przestrzeni. Technologie geomatyki umożliwiły inwentaryzację tablic i urządzeń reklamowych na wybranym odcinku Płocka oraz przeprowadzenie analiz zależności przestrzennych. Uzyskane wyniki, w zestawieniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami prawnymi wykazały, że Płock boryka się z problemem chaosu reklamowego. Analizy usytuowania reklam zewnętrznych dowodzą, że wynikająca z przeciążenia sensorycznego stresogenność reklam niekorzystnie odbija się na ludzkim zdrowiu a także wpływa na bezpieczeństwo ruchu w miejskiej przestrzeni publicznej. Władze samorządowe nie są w stanie optymalnie zaplanować zrównoważonego rozwoju miast bez systemów wspomagających ten proces. Z tego względu, na coraz szerszą skalę wdraża się systemy informacji przestrzennej, które nie tylko usprawniają cały zaawansowany proces, ale także pozwalają na zwiększenie efektywności pracy.

Przesłano 05.06.2018 Zaakceptowano 11.09.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

reklama zewnętrzna; przeciążenie wizualne; geomatyka; inwentaryzacja tablic i urządzeń reklamowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Böhm Aleksander, 2007:Rola krajobrazu w budowie ładu przestrzennego (The role of landscape in creation of spatial order). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17a: 63-71.

Bugno-Janik Agnieszka, Janik Marek, 2010: Możliwości i ograniczenia racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną miasta na przykładzie Tarnowskich Gór (Potential and limitations of rational management of public city space on the example of Tarnowskie Góry). Czasopismo techniczne. Architektura 107 (6-A/2): 135-141.

Czyński Marek, Ostrowski Marek, 2016: Reklama w przestrzeni publicznej miasta (Advertisement in municipal public spaces). Przestrzeń i forma: 213-228. http://www.pif.zut.edu.pl/pif-16_pdf/B-05_Czynski_Ostrowski.pdf

Ezman Milena, 2018:Techniki geomatyki w inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych (Geomatics techniques for inventorying advertising boards and equipment). Praca inżynierska na kierunku gospodarka przestrzenna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kalina Łukasz, 2015: Zastosowanie narzędzi GIS do optymalnego wykorzystania potencjału solarnego (The use of GIS tools for the optimum utilisation of the solar potential). Inżynier budownictwa. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 18.05.2015. http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zastosowanie_narzedzi_gis_do_optymalnego_wykorzystania_potencjalu_solarnego,8039

Listwan-Franczak Karolina, Franczak Paweł, 2014: Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr (Outdoor advertising in areas of high natural value. The Tatras surrounding area case study). Prace Geograficzne 142: 57-75. Kraków, Uniwersytet Jaggieloński.

Mahajan Yogesh, Venkatachalam Parvatham, 2009: Neural Network Based Cellular Automata Model for Dynamic Spatial Modeling in GIS. International Conferennce on Computation Science and its Applications, ICCSA 2009, part I: 341-352. 25.07.2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-02454-2_24

Mikosz Joanna, 2010: Formy reklamy zewnętrznej (Forms of outdoor advertisements). Kultura Media Teologia 3: 44-58. https://docplayer.pl/19716919-Formy-reklamy-zewnetrznej.html

Milgram Stanley, 1970: The experience of living in cities. Science 167 (3924):1461-1468, za: Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M., 1997: Psychologia społeczna. Serce i umysł (The social psychology. The heart and the brain). Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Norma PN-N-08000:1990: Dane ergonomiczne do projektowania. Wymiary ciała ludzkiego (Ergonomic data for designing. Dimensions of a human body). Polski Komitet Normalizacji.

Planowanie przestrzenne i urbanistyka. Analizy przestrzenne. .(Spatial planning and urbanism. Spatial analyses). Esri Polska. 30.10.2017. https://www.esri.pl/branze/planowanie-przestrzenne-i-urbanistyka/

Tomkiewicz Monika, 2009: Modelowanie rozwoju miast z wykorzystaniem narzędzi GIS (Modelling urban development using GIS tools). ComputerWorld 24.02.2009 r. http://24gis.pl/modelowanie-rozwoju-computerworld/

Uchwała Krajobrazowa, 2015: Uchwała nr 222/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku (The resolution 222/XII/2015 of the City Council of Płock of October 27,2015). 17.12.2017. http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=2963

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (The act of April 24,2015 on modification of some acts in relation to strengthening landscape protection tools).. Dz.U. 2014 poz. 1619 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (The act of March 27, 2003 on planning and spatial management). Dz.U. 2017 poz. 1073.

Wojtowicz Wojciech, 2017: Ocena ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tylko 28% powierzchni Polski pokryte planami (Evaluation of the act on spatial development and planning. Only 28% of Poland are covered with plans). Portal o urbanistyce i gospodarce przestrzennej urbnews.pl. 16.12.2017. http://urbnews.pl/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym-28-powierzchni-polski-pokryte-planami-miejscowymi/