Próba zdefiniowania domeny współczesnej kartografii

Marek Baranowski
ORCID 0000-0003-1402-4196
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Dariusz Gotlib
ORCID 0000-0001-7532-4497
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Kartografii
Polska

Robert Olszewski
ORCID 0000-0003-1697-9367
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Kartografii

Streszczenie

Artykuł podejmuje kwestię istoty kartografii analizowaną w kontekście dynamicznie rozwijającej się technologii geoinformacyjnej. Skoncentrowano się przy tym na problematyce modelowania kartograficznego, które poddano analizie pod kątem jego fundamentalnych cech. Jednocześnie wybrano szereg innych modeli rzeczywistości (niekartograficznych) i przeprowadzono ocenę występowania w nich konkretnych cech właściwych dla modelowania kartograficznego. W ten sposób dokonano zdefiniowania unikalnego zestawu cech jakim modelowanie kartograficzne wyróżnia się od innych reprezentacji rzeczywistości, takich jak np. obrazowanie przestrzeni w grze komputerowej, systemie klimatycznym czy w formie obrazu artystycznego. Przeprowadzone analizy i rozważania skłaniają autorów do uznania modelowania kartograficznego za unikalny proces portretowania przestrzeni geograficznej, stanowiącego jednocześnie jądro domeny kartografii.

Przesłano 15.09.2018 Zaakceptowano 18.10.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

teoria kartografii; modelowanie kartograficzne; modele rzeczywistości; technologia geoinformacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski Marek, Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, 2016: Properties of cartographic modelling under contemporary definitions of a map. Polish Cartographical Review 48 (3): 91-100, Warszawa, PTG, doi: 10.1515/pcr-2016-0011.

Baranowski Marek, Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, 2017: In Search of the Essence of Cartography. International Cartographic Conference ICACI 2017, Advances in Cartography and GIScience: 525-536.

ICA, 2011: Strategic Plan for the International Cartographic Association 2011–2019. http://icaci.org/mission/

Imhof Eduard, 1982: Cartographic Relief Presentation. Steward Harry (ed), Berlin, New York, de Gruyter.

Makowski Andrzej, 2001: Trójdzielna jedność mapy na tle idei systemu informacji przestrzennej (Tripartite unity of a map in the context of spatial information systems). Polski Przegląd Kartograficzny 33 (1): 38-42.

Makowski Andrzej, 2005: Pojęcie mapy. [W:] Makowski Andrzej (red.) System informacji topograficznej kraju (Concept of map. [In:] A topographic information system of Poland). Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Ostrowski Wiesław, 2008: Semiotyczne podstawy projektowania map topograficznych na przykładzie prezentacji zabudowy (Semiotic foundations of designing topographic maps by the example of presentation of built-up areas). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Peters Roger, 1978: Communication, Cognitive Mapping, and Strategy in Wolves and Hominids. [In:] Hall R.L., Sharp H.S. (eds.), Wolf and Man: Evolution in Parallel: 95-107, New York and London, Academic Press. doi: 10.1016/B978-0-12-319250-9.50013-X.

Wood Michael, 2001: The 21st Century World - no future without Cartography. Journal of Geospatial Engineering 3(2): 77-86.