Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce

Jerzy Gaździcki
ORCID: 0000-0003-3339-9575
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Dariusz Gotlib
ORCID: 0000-0001-7532-4497
Politechnika Warszawska
Polska

Iwona Jażdżewska
ORCID: 0000-0002-4554-7486
Uniwersytet Łódzki
Polska

Zbigniew Zwoliński
ORCID: 0000-0002-3252-3143
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polska

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracając uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.

Przesłano 17.06.2018 Zaakceptowano 10.07.2018 Opublikowano 16.08.2018

Słowa kluczowe:

edukacja geoprzestrzenna; systemy informacji geoprzestrzennej (GIS); geomatyka; geoinformatyka

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia

Chen Che-Ming, Wang Yao-Hui, 2015: Geospatial Education in High Schools: Curriculums, Methodologies, and Practices (Edukacja geoprzestrzenna w szkolnictwie wyższym. Programy, metodologie i praktyki). [In:] Muñiz Solari O., Demirci A., Schee J. (eds), Geospatial Technologies and Geography Education in a Changing World. Advances in Geographical and Environmental Sciences. Tokyo: Springer: 66-76.

Gaździcki Jerzy 1975: Informatyka w geodezji i kartografii (Information technology in geodesy and cartography). Warszawa: PPWK: 300 s.

Gaździcki Jerzy, 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii (Themes of GI science and technology). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 4 ( 2): 15-27, Warszawa: PTIP.

Gaździcki Jerzy, 2009: Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce (Tertiary studies in geoinformation: aspects of modernization in Poland). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 7-18, Warszawa: PTIP.

Goodchild Michael F., 1992: Geographical information science (Nauka geoinformacyjna). International Journal of Geographical Information Systems 6 (1): 31–45.

Gotlib Dariusz, 2016: Geoinformatyka – istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia (Geoinformatics – an important pillar of geodesy and cartography development). Prezentacja. http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/v-forum

Jażdżewska Iwona (red), 2015: GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion (GIS w szkolnictwie wyższym w Polsce. Programy, problemy, dyskusja). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jażdżewska Iwona, 2016: Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016. (Educational offer of geoinformation at the Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź 2015/2016). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 14 (3): 351-362, Warszawa: PTIP.

Jażdżewska Iwona, Werner Piotr, Zwoliński Zbigniew, 2015: Current state and future perspectives of university education of GIS and geoinformation in Poland (Stan i perspektywy kształcenia w zakresie GIS i geoinformacji w Polsce na uniwersyteckich kierunkach geograficznych) [In:] Jażdżewska Iwona (ed.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 5-23. https://www.researchgate.net/publication/303913389_Current_state_and_future_perspectives_of_university_education_of_GIS_and_geoinformation_in_Poland

PTIP [Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej), 2018: Internetowy leksykon geomatyczny (Online geomatics lexicon). https://www.ptip.info/leksykon

Rickles Patric, 2017: The future of geospatial education (Przyszłość edukacji geoprzestrzennej). GIS Professional Magazine 75: 21-22. https://www.gis-professional.com/content/article/the-future-of-geospatial-education

Stateczny Andrzej, 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji (Concept of study programmes in geoinformation). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 125-134, Warszawa: PTIP.

Szkurłat Elżbieta, Piotrowska Iwona, Wieczorek Teresa, Hibszer Adam, Rachwał Tomasz, 2017: Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum (Core curriculum of geography for secondary and vocational schools). Geografia w Szkole 3/2017: 26-31.

Tomlinson Roger F., 2008: Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów (Thinking about GIS: Geographic Information System planning for managers). Warszawa: Esri Polska.

Zwoliński Zbigniew (red.), 2009: GIS – platforma integracyjna geografii (GIS – geography integration platform). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 207 s.

Zwoliński Zb., 2003: Geoinformacja – studia uniwersyteckie (Geoinformation – university studies). [W:] Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”. Wrocław-Polanica Zdrój, 15-17 września 2003, CD-ROM: GI-ZZ-Polanica.pps – 5,1 MB.

Zwoliński Zbigniew, 2010: O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej (On homology of the Polish geoinformation terminology). [W:] Zwoliński Zbigniew (red.), GIS – woda w środowisku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 21-30.

Zwoliński Zbigniew, 2012: Geoinformacja (Geoinformation). [W:] Praca zbiorowa, Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu – tom I Historia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.