Analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP „Solidarność”

Stanisław Białousz
ORCID: 0000-0002-7135-1241
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wydział Lotnictwa
Polska

Joanna Jaroszewicz
ORCID: 0000-0002-6112-5240
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Jerzy Chmiel
ORCID: 0000-0003-4656-4904
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Sebastian Różycki
ORCID: 0000-0002-6316-8084
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Wybór miejsca dla inwestycji tak dużej powierzchniowo jak Centralny Port Komunikacyjny, dla którego potrzeba na lotnisko 3000 ha, strefę ograniczonego użytkowania 6000 ha i strefę ekspansji 32 000 ha, powinien być poprzedzony analizami przestrzennymi. Powinny być uwzględnione 3 grupy czynników: funkcjonalno-transportowe, społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. O wyborze lokalizacji „Stanisławów” zadecydowała pierwsza grupa czynników. Artykuł przybliża historię decyzji o budowie CPK, wyniki niektórych ekspertyz oraz uzasadnienie Rządu RP dla lokalizacji w Stanisławowie. Autorzy wykonali uproszczone analizy przestrzenne uwzględniające czas dojazdu do lotniska, zabudowę mieszkaniową, rzeźbę terenu i hydrografię, gleby, obszary chronione. Analizy wykazały, że z punktu widzenia funkcji transportowych lokalizacja w Stanisławowie jest bardzo dobra, ale z punktu widzenia warunków przyrodniczych ma wiele ograniczeń. Ich usunięcie lub złagodzenie będzie wymagało dodatkowych kosztów przy budowie i eksploatacji lotniska.

Przesłano 26.04.2018 Zaakceptowano 4.07.2018 Opublikowano 16.08.2018

Słowa kluczowe:

Centralne Lotnisko; analizy przestrzenne; WLC; TOPSIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz Stanisław (red.), 2013: Informacja Przestrzenna dla Samorządów Terytorialnych (Spatial information for local governments). Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.

Brol Wojciech, 2017: Centralny Port Lotniczy – jaka lokalizacja? ((The Central Airport - which location?).14.12.2017. https://wbdata.pl/centralny-port-lotniczy-lokalizacja

Carver Steve J., 1991: Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems. International Journal of Geographical Information Systems 5 (3): 321-339.

Chmiel Jerzy, 2013: Analizy przestrzenne i modelowanie (Spatial analyses and modelling). [W:] Białousz Stanisław (red.), Informacja Przestrzenna dla Samorządów Terytorialnych (Spatial information for local governments). Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.

Damięcki J. i in., 1996: Koncepcja miasta binarnego Warszawa-Łódź, Ekspertyza dla m. Warszawy (An idea of a binary city Warszawa-Łódź. Expertise for the City of Warszawa), niepublikowana.

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiająca wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)). Dz.U.UE.L.2015.168.1.

Jankowski B., Panusz H., 1978: Gdzie powinien powstać Centralny Port Lotniczy? (Where should the Central Airport be located?). 24.02.2018. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/gdzie-powinien-powstac-centralny-port-lotniczy

Keeney Ralph L., 1992: Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decisionmaking. Cambridge: Harvard University Press.

Leśko Mieczysław, Pasek M., 1997: Porty Lotnicze. Wybrane zagadnienia inżynierii ekologicznej (Airports. Selected issues of ecological engineerning). Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.

Malczewski Jacek, Rinner Claus, 2015: Multicriteria decision analysis in geographic information science. New York: Springer.

Malczewski Jacek, Jaroszewicz Joanna, 2018: Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej (Foundations of multi-criteria analysis in geographic information systems). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: 254 s. ISBN 978-83-7814-762-6.

Nita Piotr, 2014: Projektowanie lotnisk i portów lotniczych ((Designing of airports). Warszawa, WKŁ.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Proclamation of the Marshal of the Sejm on announcement of the uniform act on detailed regulations concening preparation and implementation of investments in the field of public airports). Dz.U. 2017 poz. 1122.

Pereira Jose M.C., Duckstein Lucien, 1993: A multiple criteria decision-making approach to GIS based land suitability evaluation. International Journal of Geographical Information Systems 7 (5): 407-424.

Raport Międzyresortowego Interdyscyplinarnego Zespołu dla Wyboru Lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski, 2003 (Report of the Intersectoral, Interdisciplinary Group for selection of the location of the Central Airport in Poland, 2003). Warszawa. http://siskom.waw.pl/komunikacja/lotnisko/CPL/analiza_2003/CPL_raport_2003.pdf

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dl lotnisk cywilnych (Ordnance of the Ministry of Transport and Maritime Economy of August 31,1998 on technical and building regulations for civil airports). Dz.U. 1998 nr 130, poz. 859.

Uchwała NR 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej plus załączniki (Resolution of the Council of MInisters of November 7,2017 on approval of the concept of preparation and implementation of the investment - The Solidarity Airport - the Central Communication Porl for the Republic of Poland with annexes).

Wild Patryk, Zdanowski Wojciech, 2012: Rzecz o budowie krajowego systemu przewozów ((On development of the national system of transport). Rynek Kolejowy15.09.2012.

Wyman Oliver, 2010: Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analityczne. Raport Główny (The idea of the Central Airport for Poland. Analytical works. The Main Report). Warszawa. https://docplayer.pl/3297943-Koncepcja-lotniska-centralnego-dla-polski-prace-analityczne.html

Zeleny Milan, 1982: Multiple criteria decision making. New York, McGraw Hill.

Strony internetowe (Web Pages):

Analizy dla portów lotniczych. 2017.12.14. https://wbdata.pl/category/analizy-gis/analizy-dla-portow-lotniczych/

Centralny Port Komunikacyjny CPK – koncepcja, projekt, inwestycja (The Central Airport CPK – the concept, design and investment). 16.01.2018. https://businesinsider.com.pl

Centralny Port Lotniczy (The Central Airport). 04.03.2018. http://www.airport-on-rails.org

Centralny Port Lotniczy (Lotnisko Centralne dla Polski) (The Central Airport for Poland). 24.02.2018. http://www.siskom.waw.pl/lotnisko_CPL.htm