Automatyzacja procesu generalizacji danych przestrzennych jako realizacja zapisów dyrektywy INSPIRE

Karolina Sielicka
ORCID: 0000-0003-2330-2426
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Polska

Izabela Karsznia
ORCID: 0000-0001-5510-8770
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Polska

Streszczenie

Artykuł prezentuje założenia budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Europie oraz na poziomie krajowym. Opisano w nim organizację oraz regulacje prawne dotyczące infrastruktur danych przestrzennych. Autorki wskazują automatyczną generalizację danych jako narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w infrastrukturze informacji przestrzennej i przynosi szereg korzyści. Scharateryzowano proces generalizacji i zaprezentowano jego podstawowe założenia.
Wymieniono trzy główne obszary zastosowania generalizacji w infrastrukturach informacji przestrzennej:
• przekształcanie baz danych do ustalonej szczegółowości, w celu harmonizacji danych,
• tworzenie baz danych i opracowań kartograficznych w całym szeregu skalowym na podstawie jednej, wielkoskalowej źródłowej bazy danych,
• selekcja obiektów do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych.
Przykładem pomyślnego wykorzystania generalizacji w celu otrzymywania danych przestrzennych w skalach małych są produkty EuroGeographic. Automatyczne procesy dające oczekiwane rezultaty dają nadzieję na szersze wykorzystanie generalizacji w celu usprawnienia opracowywania informacji przestrzennych.

Przesłano 31.12.2017 Zaakceptowano 3.04.2018 Opublikowano 15.05.2018

Słowa kluczowe:

generalizacja danych przestrzennych; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andrzejewska Maria, Bielawski Bartłomiej, Głażewski Andrzej, Gotlib Dariusz, Kowalski Paweł, Olszewski Robert, Ostrowski Wiesław, 2011: Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych (Description of the cartographic modeling process in official reference data bases in Poland). Roczniki Geomatyki 9 (1): 19-32. Warszawa: PTIP. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2011-1-Andrzejewska-inni/1350

Dyrektywa PE: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)). Dziennik Urzędowy UE L108/1 z 25.4.2007 r. http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0008/29609/Dyrektywa_INSPIRE_pl.pdf

EuroGeographics. http://www.eurogeographics.org/products-and-services

Fiedukowicz A., 2013: Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej (Implementation of rough sets theory for knowledge acquisition and construction of knowledge base for generalization of geographic information). Roczniki Geomatyki 11 (2): 33-46. Warszawa: PTIP. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2013-2-Fiedukowicz/1502

Gaździcki J., 2017: Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania (Geospatial information in Poland: development and new challenges). Roczniki Geomatyki 15 (2): 139-145. Warszawa: PTIP. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2017-2-Gazdzicki/1676

Geographical information system of the Commission, 01.12.2017. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Geographical_information_system_of_the_Commission_(GISCO)

Geoportal INSPIRE, 01.12.2017. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Głażewski Andrzej, 2006: Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych. (Models of geographic reality in relation to the models of spatial data). Polski Przegląd Kartograficzny 38 (3): 217-225. Warszawa.

GUGiK, 2016: Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w etapie obejmującym lata 2016-2017 (The Programme for Development of the Spatial Information Infrastructures (SII) for the period 2016-2017). Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/34602/ProgramBudowyIIPv1_0.pdf

GUGiK, 2015: Cartographic Activities in Poland 2011–2014, National Report. Warszawa: GUGiK.

Iwaniak Adam, Paluszyński Witold, Żyszkowska Wiesława, 1998: Generalizacja map numerycznych – koncepcje i narzędzia. Cz. 1 (Generalization of digital maps - concepts and tools. Part 1). Polski Przegląd Kartograficzny 30 (3): 79-88.

Karsznia Izabela, 2015: Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych (Methodology of automation of generalisation of selected elements of the General Geographic Database). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN: 978-83-63245-06-1.

Karsznia Izabela, Weibel Robert, 2018: Improving settlement selection for small-scale maps using data enrichment and machine learning. Cartography and Geographic Information Science 45(2): 111-127. DOI: 10.1080/15230406.2016.1274237.

Lecordix Francois, Lemarié Cécile, 2007: Managing Generalisation Updates in IGN Map Production. [In:] Generalisation of geographic information: cartographic modelling and application. Amsterdam: Oxford: 285-300.

Leszczuk Marta, Karsznia Izabela, 2017: Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej (Context-dependent buildings generalisation based on mathematical morphology operations). Roczniki Geomatyki 15 (2): 187-200. Warszawa: PTIP.

Mackaness William, Ruas Anne, Sarjakoski L.Tina., 2007: Generalisation of geographic information: cartographic modelling and application. Amsterdam: Oxford.

Olszewski Robert, 2009: Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej (Cartographic modelling of terrain relief with the use of computational intelligence methods). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja z. 46: 3-224. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Olszewski Robert, Gotlib Dariusz, Bielawski Bartłomiej, 2013: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (The role of the topographic objects database in development of the Spatial Information Infrastructure in Poland). Warszawa: GUGiK.

Revell P., Regnauld N., Bulbrooke G., 2011: Os VectorMap District: Automated Generalisation, Text Placement And Conflation In Support Of Making Pubic Data Public, 25th International Cartographic Conference, July 2011, Paris, France. https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/D3-Generalisation/CO-358.pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services).

Stoter Jantien, Post Marc, van Altena Vincent, Nijhuis Ron, Bruns Ben, 2014: Fully automated generalization of a 1:50k map from 1:10k data. Cartography and Geographic Information Science 41(1): 1-13.

Streilein Andre, Remondino Fabio, Pfeifer Norbert, Trollvik Jon Arne, Stoter Jantien, Crompvoets Joep, Potůčková Markéta, 2016: EuroSDR – the pan-european network for mapping agencies and academia. XXIII ISPRS Congress, 12-19 July, Prague, Czech Republic. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. XLI-B4. https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B4/661/2016/isprs-archives-XLI-B4-661-2016.pdf

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4, 2010 on the spatial information infrastructure). Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100760489/O/D20100489.pdf

Weibel Robert, Burghardt Dirk, 2008: Generalization, On-the-Fly. [In:] Shekhar S., Xiong H., Zhou X. (eds), Encyclopedia of GIS. Boston: Springer.