GIS w pracy urbanisty – konieczność czy szansa?

Anna Michalik
ORCID: 0000-0002-8844-1083
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Zasobów Nieruchomości
Polska

Streszczenie

Co pewien czas w praktycznie każdej branży pojawiają się nowe technologie, które częściowo lub całkowicie zmieniają sposób pracy. Niewątpliwie największym przełomem w projektowaniu było przejście z ręcznego wykonywania rysunków i obliczeń na korzystanie z programów graficznych i arkuszy kalkulacyjnych. Środowisko urbanistów jest obecnie uczestnikiem kolejnej już rewolucji. Wydaje się, że punktem zwrotnym może stać się powszechne wykorzystywanie systemów informacji geograficznej (GIS). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy wykorzystywanie GIS w tworzeniu opracowań planistycznych jest już koniecznością czy raczej szansą na poprawę ich jakości.
Należy jednocześnie pamiętać, że ogromne możliwości jakie daje GIS nie mogą zastąpić rzetelnej pracy zespołu doświadczonych projektantów. Systemy geoinformacyjne są jedynie narzędziem, a efekt końcowy zależy od sposobu wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Przesłano 5.03.2018 Zaakceptowano 19.04.2018 Opublikowano 15.05.2018

Słowa kluczowe:

GIS; baza danych przestrzennych; planowanie przestrzenne; urbanista

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Brzuchowska Jadwiga, 2003: Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju (Spatial information system for physical planning: needs and development prospects). Roczniki Geomatyki 1 (1): 81-87. Warszawa: PTIP.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)). Dziennik Urzędowy UE L108/1 z 25.4.2007 r.

European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2011: Cities of tomorrow – Challenges, visions, ways forward.

Głowacka Agnieszka. Pluta, Magda, 2016: The application of GIS in spatial planning. Geomatics, Land management and Landscape no. 3: 49-56.

Juchniewicz-Piotrowska Kamila, 2013: Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do ulepszenia miejscowego planowania przestrzennego (Use of information system to improve local spatial planning). Materiały Budowlane nr 11: 62-64.

Jurgiel Borys, Mostowska Joanna, 2010: Przyjazny quantum GIS (Quantum GIS – user friendly). Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny nr 1: 31-34.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 2016: Program budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne: w etapie dwuletnim 2016-2017”. (The Programme for development, maintenance and utilization of the Spatial Information Infrastructure for the Project "Spatial management: at the two-year stage 2016-2017"). Warszawa, 3 listopada 2016 roku.

Nielsen Anders, Bolding Karsten, Hu Fenjuan, Trolle Dennis, 2017: An open source QGIS-based workflow for model application and experimentation with aquatic ecosystems. Environmental Modelling & Software vol. 95: 358-364.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego z 14 listopada 2017 roku (The Draft Regulation on modification of some legal regulations in relation to simplification of investment-and-construction processes of November 14, 2017).

Santé Inés, Pacurucu Natalia, Boullón Marcos, García, Andrés M., Miranda David, 2016: An open source GIS-based Planning Support System: Application to the land use plan of La Troncal, Ecuador. Transactions in GIS 20 (6): 976-990.

Solarek Krystyna, 2011: Współczesne koncepcje rozwoju miasta (Contemporary concepts of city development). Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 56 (4): 51-71.

Szczepanek Robert, 2012: Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej (Quantum GIS – free and open source geographical information system). Czasopismo Techniczne. Środowisko 109 (1-Ś): 171-182.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (The act of March 27, 2003 on planning and spatial management). Dz.U. 2017 poz. 1073.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4, 2010 on the spatial information infrastructure). Dz. U. z 2017 r. poz. 1382.

Wejchert Kazimierz, 1993: Przestrzeń wokół nas (The space around us). Katowice, Fibiak Norma Press.

Zhang Yi Jie, Li An-jie, Fung Tung, 2012: Using GIS and Multi-criteria Decision Analysis for Conflict Resolution in Land Use Planning. Procedia Environmental Sciences vol. 13: 2264-2273.

Zuziak Zbigniew, 2008: Język urbanistyki i architektoniczne myślenie (The Language of Urbanism and Architectonic Thinking). Czasopismo Techniczne. Architektura 105 ( 6-A): 216-220. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.