Metodyka zapisu topologicznego modelu struktur katastralnych w grafowych bazach danych

Przemysław Lisowski
ORCID: 0000-0002-6111-5763
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Elżbieta Lewandowicz
ORCID: 0000-0001-8847-2835
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Celem publikacji jest zaproponowanie i zaprezentowanie metodyki w pełni zautomatyzowanego tworzenia grafowego modelu topologicznego wybranych struktur katastralnych. Utworzono aplikację umożliwiającą zapis grafowych struktur katastralnych w bazie danych NoSQL. Poprzez zaproponowaną metodykę zaimplementowaną w prezentowanej aplikacji, przetworzono dane katastralnej do nowych form, w których topologia ma istotne znaczenie. Jest zapisana w bazie grafowej, a jak wiadomo grafy są wizualizacją topologii. Automatyczne generowanie grafowego modelu struktur katastralnych opiera się na relacjach topologicznych danych geometrycznych. W narzędziach GIS (Esri) topologia jest tworzona i wykorzystywana w procesach analitycznych, ale nie jest ujawniona użytkownikom.
W proponowanej aplikacji dostęp do topologii danych katastralnych stwarza nowe możliwości prezentacji, na przykład sąsiedztwa. W aplikacji zaimplementowano algorytmy importu danych, procesu konstrukcji topologii i zapisu w grafowej bazie danych. Dodatkowo zastosowano formę eksportu przechowywanych danych do formatu odczytywanego przez większość aplikacji GIS (pliki typu Shapefile). Prezentowane wyniki zapisu w postaci grafowej, umożliwiają dostrzeżenie sąsiedztwa działek pod różnym kątem. Grafowy modelu struktur katastralnych pozwala na ujawnianie dobrych i złych praktyk katastralnych oraz może być wykorzystany w procesie scalania gruntów.

Przesłano 5.09.2017 Zaakceptowano 18.01.2018 Opublikowano 15.02.2018

Słowa kluczowe:

kataster; struktury katastralne; grafowe bazy danych; NoSQL; GDAL; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ciak Jolanta, Wąsewicz Beata, 2015: Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce (The Expected Model of a Cadastre in Poland). Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1(3): 27-43. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Dawid Leszek, 2012: Problemy z wykorzystaniem danych z katastru nieruchomości do celów podatkowych na przykładzie gminy wiejskiej Będzino (Problems connected with using data from real estate cadastre in tax aims on the example of the chosen rural community). Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich 1/III: 7-17. Kraków: Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Esri, 2010: ArcGIS 10 Help, Resource Center.

GDAL, 2017: dostęp 25.08.2017 r. http://www.gdal.org/

Krupowicz Wioleta, Bielska Anna, Budzyński Tomasz, 2015: The Effects of Defective Spatial Structure on the Agricultural Property Market. Folia Oeconomica Stetinensia 15(1):174-191.

Lipski Witold, 2014: Kombinatoryka dla programistów (Combinatorics for programmers). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Lisowski Przemysław, Lewandowicz Elżbieta, 2016: Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowych (Pocessing and visualization of neighbourhood cadastral data notations in the graph structures). Roczniki Geomatyki 14 (4): 487-496. Warszawa: PTIP.

Lewandowicz Elżbieta, 2013: Modele struktur katastralnych (Cadastral structure models). Roczniki Geomatyki 11 (2): 47-58. Warszawa: PTIP.

Neo4j Manual, 2017: dostęp 28.07.2017 r. http://neo4j.com/docs/stable/

Qin Cheng-Zhi, Zhan Li-Jun, Zhu A-Xing, 2014: How to Apply the Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) Properly to Parallel Geospatial Raster I/O? Transactions in GIS 18(6): 950-957.

QGIS, 2017: dostęp 28.08.2017 r. http://documentation.qgis.org

Pluciennik-Psota Ewa, Płuciennik Tomasz, 2014: Using Graph Database in Spatial Data Generation. [In:] Man-Machine Interactions 3, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 242: 643-650. Berlin: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02309-0.

PostGIS, 2017: dostęp 28.08.2017 r. http://postgis.net/docs/manual-2.3/

Sparsity-Technologies, 2017: dostęp 28.07.2017 r. http://sparsity-technologies.com/

Warmerdam Frank, 2008: The geospatial data abstraction library. [In:] Open source approaches in spatial data handling: 87-104.