Weryfikacja funkcjonalności demonstratora technologii systemu mobilnej nawigacji śródlądowej

Witold Kazimierski
ORCID: 0000-0002-9637-0457
Marine Technology Sp. z o.o.
Polska

Natalia Wawrzyniak
ORCID: 0000-0002-4429-7163
Marine Technology Sp. z o.o.
Polska

Grzegorz Zaniewicz
ORCID: 0000-0001-7942-3644
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Maciej Marek
ORCID: 0000-0002-3550-1185
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

System Mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w programie LIDER IV. W swoich założeniach jest on produktem dedykowanym turystycznym użytkownikom śródlądowych dróg wodnych, w którym wykorzystano nowoczesne metody przetwarzania i prezentacji informacji przestrzennej. Wymiernym efektem projektu, oprócz wypracowanych metod i modeli, jest demonstrator technologii MOBINAV. Główna część demonstratora została opracowana w postaci aplikacji na urządzenie mobilne, która obejmuje wybrany zakres funkcjonalności systemu. Wśród nich przede wszystkim obsługę modelu danych opracowanego w systemie oraz jego wizualizację, zgodnie z przyjętym modelem prezentacji kartograficznej, a także zestaw wybranych analiz przestrzennych. Analizy obejmują przede wszystkim pomiary zależności przestrzennych oraz asystenta nawigacji.
Końcowym etapem projektu było przeprowadzenie testów opracowanej technologii na bazie zbudowanego demonstratora. Testy zostały przeprowadzone w następujących grupach:
• testy prezentacji kartograficznej,
• testy funkcjonalności związanych z obsługą mapy,
• testy analiz przestrzennych,
• testy funkcjonalności nawigacyjnych na podstawie sensorów symulowanych,
• kompleksowe testy w warunkach rzeczywistych.
W artykule przedstawiono koncepcję procesu testowania oraz sprawozdanie z jego realizacji. Wyniki badań zilustrowano przykładowymi zdjęciami. Wnioski obejmują analizę realizacji zakładanych funkcjonalności oraz szereg potencjalnych kierunków rozwoju systemu, które wyniknęły w czasie testów. Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikację postawionych założeń oraz poprawność implementacji poszczególnych funkcji. W tym sensie noszą one znamiona zarówno weryfikacji, jak i walidacji.

Przesłano 17.12.2016 Zaakceptowano 10.03.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

nawigacja mobilna; mobilna prezentacja kartograficzna; nawigacja śródlądowa; weryfikacja GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems). Wydawnictwo PJWSTK.

Bodus-Olkowska I., Zaniewicz G., Włodarczyk-Sielicka M., 2016: Przekaz kartograficzny mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV (Presentation of cartographic information in island mobile navigation system MOBINAV). XXVI konferencja PTIP na temat „Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią”, Warszawa.

European Comission, 2013: Horizon 2020, Work Programme 2014-2015, Brussels.

Gotlib D., 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (Methods of cartographic presentation for mobile navigation and location based systems). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Geodezja, z. 48.

ISO, 2013: ISO / IEC / IEEE 29119 Software Testing Standard.

Kazimierski W., Bodus-Olkowska I., Włodarczyk-Sielicka M., Zaniewicz G., 2015: Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby system mobilnej nawigacji śródlądowej (The concept of expansion of cartographic presentation model in a mobile navigation system for inland waters). Roczniki Geomatyki t. 13, z. 4(70): 335-348, PTIP, Warszawa.

Pietrzykowski Z. (red.), 2011: Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim (A navigation system supporting decisions on a seagoing vessel). Wydawnictwa Naukowe AM w Szczecinie, Szczecin.

Roman A., 2015: Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia. (Testing and quality of software. Models, techniques, to ols).Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Sommerville I., 2010: Software Engineering. Pearson, London.

Taylor, M., Higgins, E., Lisboa, P., 2012: Testing geographical information systems: A case study in a fire prevention support system. Journal of Systems and Information Technology 14(3): 184-199, DOI: 10.1108/13287261211255310.

Tomlinson R., 2008: Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji dla Menadżerów (Thinking about GIS, Geographic Information System Planning for Managers). Esri Polska.

Wawrzyniak N., Hyla T., 2016a: Application of Geofencing Technology for the Purpose of Spatial Analyses in Inland Mobile Navigation. Proceedings of Baltic Geodetic Congress.

Wawrzyniak N., Hyla T., 2016b: Weryfikacja zastosowania technologii Geofencing do analiz przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej (Verification of geofencing technology application for spatial analyses in mobile inland navigation system). XXVI konferencja PTIP na temat „Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią”, Warszawa.

Włodarczyk-Sielicka M., Kazimierski W., Marek M., 2014: Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej (The proposal for algorithms to integrate various spatial data in mobile inland navigation system). Roczniki Geomatyki t. 12 z. 4(66): 445-457, PTIP, Warszawa.

Zaniewicz G., Kazimierski W., Włodarczyk-Sielicka M., 2014: Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej (Problems of spatial data integration from various sources in mobile navigational system for inland shopping). Roczniki Geomatyki t. 2, z. 3(65): 337-345, PTIP, Warszawa.

Zmitrowicz K., 2015: Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania (The quality of IT