Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej

Marta Leszczuk
ORCID: 0000-0002-5617-0805
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Polska

Izabela Karsznia
ORCID: 0000-0001-5510-8770
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Polska

Streszczenie

Celem pracy jest próba formalizacji i implementacji zasad generalizacji osadnictwa oraz sieci dróg bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:10 000 do skali 1:50 000 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Implementację opracowanej kartograficznej bazy wiedzy przeprowadzono w środowisku QGIS, rozszerzając jego funkcjonalność poprzez autorską wtyczkę, w której zaimplementowano narzędzia morfologii matematycznej oraz zmodyfikowano do bieżących potrzeb inne istniejące narzędzia. Do wybranych czynności wykorzystano również środowisko ArcGIS firmy Esri. Proponowany sposób implementacji zasad generalizacji zakłada półautomatyczny tryb pracy, w celu umożliwienia kartografowi stałej kontroli nad przebiegiem procesu. Na podstawie przeprowadzonych prób generalizacji można stwierdzić, że implementacja opracowanych zasad w programie QGIS nie jest w pełni możliwa. Ponadto automatyzacja tego procesu jest bardzo czasochłonna i nie daje wystarczająco dobrych efektów. Konieczna jest manualna interwencja kartografa. Uzyskane rezultaty generalizacji są jednak w znacznym stopniu zadowalające.

Przesłano 17.10.2016 Zaakceptowano 21.02.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

generalizacja kartograficzna; morfologia matematyczna; zabudowa; baza danych obiektów topograficznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Chrobak T., Keller S. F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007: Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej (Fundamentals of digital cartographic generalisation).. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Douglas D.H., Peucker T.K.,1973: Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. The Canadian Cartographer 10(2): 112-122.

Ericson C.,2004: Real-time collision detection. Boca Raton. CRC Press.

Galanda, M., 2001: Optimization techniques for polygon generalization. Fourth ICA Workshop on Progress in Automated Map Generalization: 1-15.

Iwaniak A., Paluszyński W., Żyszkowska W., 1998: Generalizacja map numerycznych – koncepcje i narzędzia. Cz. 1 (Generalization of digital maps - concepts and tools. Part 1). Polski Przegląd Kartograficzny 30(2): 79-88.

Karsznia I., 2010: Podstawy metodyczne automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Praca doktorska (Methodological foundations of automated generalisation of selected elements of the General Geographic Databases. The doctor's thesis). Uniwersytet Warszawski.

Karsznia I., Ostrowski W., 2011: Możliwości wykorzystania morfologii matematycznej w procesie generalizacji zabudowy. [W:] Żyszkowska W., Spallek W. (red.), Główne problemy współczesnej kartografii. Zastosowanie statystyki w GIS i Kartografii (The possibility to apply mathematical morphology for generalisation of urban areas. [in:] Żyszkowska W., Spallek W. (edit.), The basic issues of contemporary cartography. The use of statistic and GIS in cartography). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 73-82.

Kupidura P., Koza P., Marciniak J., 2010: Morfologia matematyczna w teledetekcji (Mathematical morphology in remote sensing). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Revell P., Regnauld N., Bulbrooke G., 2011: OS Vector Map TM District: Automated generalisation, text placement and conflation in support of making public data public. Proceedings, XXV International Cartographic Conference, Paris, France. http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/D3-Generalisation/CO-358.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (The Decree of the MInister of the Interior and Administration of November 17, 2011 on the topographic objects database and the general geographic database and on standard cartographic products). Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Steiniger S., 2007: Enabling pattern-aware automated map Generalization. The doctor's thesis. Eidgenossische Technische Hochschule, Zürich.

Stoter J., Post M., van Altena V., Nijhuisb R., Bruns B., 2014: Fully automated generalization of a 1:50k map from 1:10k data. Cartography and Geographic Information Science 41(1): 1-13.

Szaflarski J., 1965: Zarys kartografii (An outline of cartography). Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Korohoda P., 1997: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów (Digital analysis and image processing). Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.