Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania

Jerzy Gaździcki
ORCID: 0000-0003-3339-9575
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Artykuł przestawia zwięzłą charakterystykę rozwoju informacji geoprzestrzennej w Polsce w okresie od roku 2007 do 2016, tj. w dziesięcioleciu od przyjęcia dyrektywy INSPIRE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie. Na rozwój ten miały wpływ przede wszystkim trzy czynniki:
• wprowadzenie w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawy o IIP), stanowiącej umiejętną transpozycję dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego i stwarzającej warunki dla skoordynowanej współpracy międzyresortowej,
• uzyskanie wielesetmilionowych środków unijnych na rządowe i samorządowe projekty z zakresu informacji geoprzestrzennej.
• dynamiczny rozwój i upowszechnienie technologii służących do pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania danych geoprzestrzennych.
Po rozpatrzeniu szeregu aspektów dokonanego postępu stwierdza się, że dokonania minionego dziesięciolecia w zakresie informacji geoprzestrzennej zasługują na ocenę pozytywną, stanowiąc mocną podstawę dla dalszego rozwoju w Polsce. Należy brać jednak pod uwagę pojawiające się zagrożenia. Zmiany prawne, organizacyjne i personalne przeprowadzone w drugiej połowie roku 2016 stwarzają nowe wyzwania, do których należą:
przywrócenie sprawnej koordynacji, skuteczne zapobieganie dezintegracji i zapewnienie ciągłości rozwoju.

Przesłano 6.02.2017 Zaakceptowano 12.02.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

informacja geoprzestrzenna; INSPIRE; zarządzanie informacją geoprzestrzenną

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bujakowski K., Surma E., 2016: Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Monitoring and reporting related to implementation of the INSPIRE directive in Poland). http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/34341/Monitorowanie-i-sprawozdawczosc-w-zakresie-realizacji-dyrektywy-INSPIRE-w-Polsce.pdf

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)). Dziennik Urzędowy UE L108/1 z 25.4.2007 r.

Gaździcki J., 2008: Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania (Implementation of the INSPIRE Directive in Poland: the current state, problems and challenges). Roczniki Geomatyki t. 6, z. 3: 21-30, PTIP, Warszawa. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2008-3-Gazdzicki/1152

Gaździcki J., 2012: Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną (Global aspects of geospatial information management). Roczniki Geomatyki t. 10, z. 6: 7-16, PTIP, Warszawa. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2012-6-Gazdzicki/1473

Jarząbek J. Surma E., 2016: Projekt programu budowy IIP w latach 2016-2017 (The draft project concerning development of the Spatial Information Infrastructure in the period 2016-2017). http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/34342/Projekt-programu-budowy-IIP-w-latach-2016-2017.pdf

Mączewski K., 2016: Współpraca międzyregionalna w ramach IIP (Interregional cooperation in the framework of the Spatial Information Infrastructure). http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/34343/Wspolpraca-miedzyregionalna-w-ramach-IIP.pdf

Raport, 2010: Raport kraju członkowskiego: Polska (The member state report: Poland). http://geoforum.pl/upload/files/sprawozdanie.pdf

Stateczny A., 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji (Concept of study programmes in geoinformation). Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 125-134, PTIP, Warszawa. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2009-3-Stateczny/1245

Uchwała, 2016: Uchwała nr 23 Rady IIP, 2016 (Resolution No.23 of the Spatial Data Infrastructure Council, 2016). http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/34436/Uchwala-nr-23-Rady-IIP.pdf

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4,2010 on the spatial information infrastructure). Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489

Ustawa, 2016: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (The Act of November 16, 2016 on modifications of some acts related to establishment of the Ministry of the Interior and Administration). Dz.U. 2016 poz. 2003. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002003

Wardziak A. 2016: Nabór spada, limity też (Recruitment decreases, limits too). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6(253).