Interaktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map

Anna Kuryłowicz
ORCID: 0000-0002-6694-3031
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Marzena Koziak
ORCID: 0000-0002-3114-1118
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Krystian Kozioł
ORCID: 0000-0002-0624-2006
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Streszczenie

KL Płaszów, czyli hitlerowski obóz koncentracyjny, działający w okresie drugiej wojny światowej, położony na terenie miasta Krakowa, pomiędzy ulicami Swoszowicką i Wielicką, został już dawno zapomniany przez dzisiejsze społeczeństwo. Obecni mieszkańcy nie mają pojęcia, jak okrutne zbrodnie miały miejsce na tym obszarze przed niemal osiemdziesięcioma laty. Niepamięć o miejscu zagłady tysięcy ludzi była głównym celem do podjęcia się stworzenia projektu, który choćby w części pomógłby w przypomnieniu i upamiętnieniu wszystkich cierpiących tam osób. Przede wszystkim ważne było, aby przedstawić usytuowanie byłego obozu, gdyż został on doszczętnie zniszczony przez uciekających niemieckich okupantów. W związku z tym pierwszym etapem pracy była kalibracja starych map topograficznych, planu obozu, zdjęcia lotniczego do obecnego układu odniesienia oraz wektoryzacja poszczególnych elementów obozu. Drugim etapem, który oprócz pokazania położenia obozu, ma na celu opowiedzenie historii tego miejsca, było stworzenie Story Map – aplikacji, która pozwala na połączenie reprezentacji obiektu na mapie z informacjami, dotyczącymi tego elementu. Projekt ten jest przeznaczony dla każdego użytkownika, który chciałby wybrać się na wirtualną wędrówkę historyczną po obozie w Płaszowie.

Przesłano 4.04.2017 Zaakceptowano 23.07.2017 Opublikowano 30.09.2017

Słowa kluczowe:

historyczny GIS; geoportal; Story Map

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 (Map Archive of Wojskowy Instytut Geograficzny 1919 -1939). Dostęp 09.05.2006 r. http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P48-S30-G_KRAKOW_WYD._TURYST._1934.jpg

Esri 2017: Story Maps. https://storymaps.arcgis.com/en/,

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008: GIS. Obszary zastosowań (GIS. The areas of applications). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gregory I.N. 2003: A place in history: a guide to using GIS in historical research. London.

Gregory I.N., 2007: Historical GIS. Technologies, methodologies and scholarship. Cambridge University Press.

Kaczmarek P., 2009: Jak budowałem GIS (Podzamcze 51°42´13˝ N, 21°35´14˝ E) (How I developed GIS (Podzamcze: 51 42 13 N, 21 35 14 E)).Dostęp 30.05.2017 r. http://www.esri.pl/images/Arcadia_archiwum/Arcadia%202009-12.pdf

Knowles A.K. (ed.), 2002: Past time, past place. GIS for history. Esri, Redlands.

Knowles A.K. (ed.), 2008: Placing history: how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Esri, Redlands.

Konias A., 2000: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku (Topographic cartography of the Cieszyn Silesia and the Austrian partition since the second half of the 18th century to the beginning of the 20th century). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kotarba R., 2009: Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 (The German camp in Płaszów 1942-1945). Warszawa-Kraków: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kurczyński Z., 2014: Fotogrametria (Photogrammetry). Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Linsenbarth A., Mościcka A., 2007: Geoinformacyjne aspekty przedstawiania wydarzeń biblijnych (Geoinformation aspects of presentation of biblical events). Przegląd Geodezyjny r. 79, nr 3: 8-12.

Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej (Historical maps of Poland and the Central Europe). http://igrek.amzp.pl/

Rekonstrukcja obozu zagłady w Pustkowie (Reconstruction of the extermination camp in Pustków), 2011: Dostęp: 26.05.2017 r. http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/1611,rekonstrukcja-obozu-zaglady-w-pustkowie/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (The Decree of the Ministry for the Interior and Administration of November 9, 2011 on technical standards of topographic and altimetric surveys as well as processing and submission of results of those surveys to the state resources of geodetic and cartographic data). Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (The Council of Ministers Decree of October 15,2012 on the state spatial reference system). Dz.U. 2012 poz. 1247.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (The Council of Ministers Decree of August 8,2000 on the state spatial reference system). Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821.

Szady B., 2008: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej (The use of geographic information systems in historical geography). Polski Przegląd Kartograficzny t. 40, nr 3: 279-283.

Szady B., 2013: Przeszłość można zobaczyć GIS-em. (To see the past using GIS). Dostęp:26.05.2017 r. http://www.arcanagis.pl/przeszlosc-mozna-zobaczyc-gis-em/

Szpociński A., 2010: Współczesna kultura historyczna (Contemporary historical culture). Kultura Współczesna 1 (63), Narodowe Cenrum Kultury, Warszawa.

Treblinka: wykopaliska ujawniają horror obozów hitlerowskich, Treblinka: Excavations disclose the horror of Hitler camps), 2014: Dostęp:26.05.2017 r. http://historia.focus.pl/archeologia/treblinka-wykopaliska-ujawniaja-horror-obozow-hitlerowskich-1476

Wilkowski M., 2011: Rekonstrukcje historyczne i estetyzacja przeszłości (Historical reconstructions and the estheticisation of the past). Dostęp:26.05.2017 r. http://historiaimedia.org/2011/08/16/rekonstrukcje-historyczne-i-estetyzacja-przeszlosci/

Yad Vashem Photo Archive, http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/4689679.html