Analiza geoinformacyjna procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych

Anna Kowalczyk
ORCID: 0000-0002-4580-7479
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
Polska

Michał Ogrodniczak
ORCID: 0000-0001-7207-877X
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
Polska

Streszczenie

Proces ewakuacji rozumiany jako działanie zmierzające do zbiorowej ochrony ludności, mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo ewakuowanych. Ważnym aspektem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest określenie i analiza cech przestrzennych mających wpływ na proces bezpiecznej ewakuacji, tak aby ścieżki oraz obszary tej ewakuacji były zaprojektowane optymalnie (minimalizując ryzyko zagrożenia utraty zdrowia lub życia). Celem badań jest analiza geoinformacyjna przeprowadzona na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych, na wybranym obszarze testowym oraz opracowanie na jej podstawie modelowego schematu przeprowadzenia analizy geoinformacyjnej procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych w podejściu uniwersalnym. Autorzy określili, które elementy przestrzeni (cechy przestrzeni), należy ziwentaryzować, jako cechy mające wpływ na przebieg procesu ewakuacji. Zaproponowane zostały techniki modelowania danych przestrzenny, aby uzyskać wiarygodną informację przestrzenną. Na przykładzie autorzy dokonali analizy geoinformacyjnej na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowej imprezy masowej, wykorzystując narzędzia GIS. Opracowany został model konceptualny analizy geoinformacyjnej na cele bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych.

Przesłano 17.11.2016 Zaakceptowano 26.07.2017 Opublikowano 30.09.2017

Słowa kluczowe:

plenerowa impreza masowa; ewakuacja; bezpieczeństwo; analiza przestrzenna; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bajerowski T., Chojka A., Gerus-Gościewska M., Gościewski D., Kowalczyk A., Krajewska M., Parzyński Z., Szopińska K., Świtała K., 2015: GIS and various approaches of safety management. Kowalczyk A. (red.),. Wyd. Croatian Information Technology Society, Zagreb, Croatia.

Bajerowski T., Kowalczyk A., 2013: Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu (Methods of open-documented, geoinformation analyses in combating terrorism). Monografia naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Bielecka E., 2006: Systemy Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems). Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Felcenloben D., 2011: Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy (Geoinformation. Introduction to systems of organisation of data and knowledge). Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, Katowice.

Gaździcki J., 2001: Leksykon geomatyczny (Lexicon of Geomatics). PTIP, Warszawa.

Izdebski W., 2009: Wykłady z przedmiotu SIT rok 2009/2010 (Lectures on GIS, 2009/2010). Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Dostęp: 14.03.2017 r. http://www.izdebski.edu.pl/wykladysit/wykladsit_01.pdf

Kowalczyk A., 2016: Geospatial analysis according to CPTED concept for the safe space designing and management. Conference proceedings Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS Odyssey 2016. Wyd. Croatian Information Technology Society, Zagreb, Croatia.

Kowalczyk K., 2011: Wybrane zagadnienia z rysunku map (Selected issues of drawing maps). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Łyszkowicz A., 2006: Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi (Geodesy - the science of measuring the Earth). Monografia naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Ogrodniczak M., Ryba J., 2015: Planowanie ewakuacji, jako element zarządzania kryzysowego (Planning evacuation as the element of crisis management). Logistyka nr 5: 1185-1190. Dostęp: 7.11.2016 r. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/ bwmeta1.element.ekon-element-000171427133

PSP Piła, Państwowa Straż Pożarna w Pile (The State Fire Service in Piła). Dostęp: 12.10.2016 r. http://www.pila.psp.wlkp.pl/?page_id=54

Powiatowe CZK, Powiat Przeworski. Zasady zachowania się na wypadek ewakuacji (A district Crisis Management Centre, Przeworsk District, Rules of behaviour in the case of evacuation). Dostęp: 12.10.2016 r. http://www.powiat.przeworsk.pl/index.php/powiatowe-czk/informacje/zasady-zachowania-sie-na-wypadek-ewakuacji

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (The Decree of the Minister of Infrastructure and Development of August 8, 2016, modifying the decree on exclusion of implementation of some regulations of the act - The aviation Law to some types of aircrafts and determination of conditions and requirements of the use of those aircrafts). Dz.U. 2016 poz. 1317.

Urbański J., 1997: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej (To understand GIS. Analysis of spatial information). PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (The Act of August 24, 1991 on fire protection). Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (The Act of March 20, 2009 on the security of mass events). Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, WBiZK. Ewakuacja ludności (The Wielkopolska Voivodship Office in Poznań, WBiZK. Evacuation of people). Dostęp: 12.10.2016 r. http://wzk.poznan.uw.gov.pl/ewakuacja-ludnosci