Wybrane problemy w zakresie informacji geoprzestrzennej w Polsce

Jerzy Gaździcki
ORCID: 0000-0003-3339-9575
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w budowie infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Polsce proponuje się:
• wzmocnienie i usprawnienie koordynacji na poziomie rządowym,
• zwiększenie roli i wkładu samorządu terytorialnego przez powiązanie inicjatyw regionalnych i lokalnych w ramach koncepcji wielopoziomowego systemu infrastruktur informacji przestrzennej,
• modernizacji kształcenia w szkołach wyższych i średnich, zwłaszcza w zakresie geodezji i kartografii.
Koordynacja IIP jest zadaniem złożonym i wysoce specjalistycznym, które w wyniku nowelizacji ustawy o IIP zostało powierzone Ministrowi Cyfryzacji jako zadanie nowe. W związku z tym uznaje się za celowe podporządkowanie temu ministrowi Głównego Geodety Kraju, który, przy udziale podległego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o znacznym doświadczeniu w tym zakresie, jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie.
Jednostki samorządu terytorialnego występują z licznymi inicjatywami w zakresie informacji geoprzestrzennej, które wynikają z ich rzeczywistych potrzeb i zasługują na pełne poparcie ze strony rządowych organów wiodących. Niezbędne jest również rozwijanie współpracy tych jednostek, prowadzącej do opracowania zasad, modelowych projektów i rekomendowanych narzędzi tworzenia infrastruktur samorządowych w ramach hierarchicznego, wielopoziomowego systemu infrastrukturalnego.
W kształceniu kadr, w szczególności geodezyjnych i kartograficznych obserwuje się anomalie polegające na występowaniu:
• nadmiernej liczby kształconych, znacznie przekraczającej realne potrzeby pracodawców i możliwości uzyskania zatrudnienia zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami,
• nadmiernej liczby uczelni wyższych oraz szkół średnich kształcących w tej dziedzinie, co wpływa na rozproszenie kadr i środków, a w konsekwencji na obniżenie jakości kształcenia.
W związku z tym postuluje się podjęcie stosownych działań naprawczych przez zainteresowane organy państwowe, uczelnie i organizacje pozarządowe.

Przesłano 30.06.2017 Zaakceptowano 15.07.2017 Opublikowano 30.09.2017

Słowa kluczowe:

informacja geoprzestrzenna; INSPIRE; zarządzanie informacją geoprzestrzenną

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Biostat, 2015: Stan rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem geoinformacji. IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów (Conditions of the labour market in the field of geodesy and cartography with particular consideration of geoinformation). http://www.gugik.gov.pl/data/assets/pdf_file/0003/23970/1sesja_03PlaszczycaM_BioStat_IVForum22pazdz2015.pdf

Frey C., Osborne M., 2013: The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? University of Oxford. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314

Gaździcki J., 2017: Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania (Geospatial information in Poland: development and new challenges). Roczniki Geomatyki t. 15, z. 2, PTIP, Warszawa. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2017-2-Gazdzicki

Geoforum, 2014: Praca w UK – krótki przewodnik. (Working in the UK - a short guide).Polski Internetowy Informator Geodezyjny. http://www.geoforum.geodezja.pl/read.php?1,91860

GUGiK, 2014: Wnioski III Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów (Conclusions of the 3rd Forum concerning the education and professional development of surveyoprs and cartographers). http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0005/23666/IIIForum_24pazdz2014_wnioski.pdf

Organizacje pozarządowe (Non-governmental organisations), 2016: Stanowisko przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii. (The position of representatives of non-governmental organisations operating in the field of geodesy and cartography). http://geoforum.pl/?page=news&id=22676&link=organizacje-geodezyjne-krytycznie-o-dzieleniu-geodezji

Rada IIP, 2016: Uchwała nr 23 Rady IIP z dnia 22 czerwca 2016 roku. (Resolution No.23 of the Spatial Data Infrastructure Council, 2016). http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/34436/Uchwala-nr-23-Rady-IIP.pdf

Urząd Marszałkowski, 2017: Materiały sympozjum ”Organizacja i struktura infrastruktury informacji przestrzennej w samorządach terytorialnych”. (Proceedings of the Symposium "Organisation and structure of the spatial information infrastructure in local governments"). http://gis.wrotamazowsza.pl/Aktualnosci/Post/410/Materia%C5%82y-z-Seminarium-Organizacja-i-struktura-Infrastruktury-Informacji-Przestrzennej-w-samorz%C4%85dach-terytorialnych

Wardziak A., 2017: Nasze bezrobocie 2016. (Our unemployment 2016). Geodeta. Marzec 2017. http://geoforum.pl/?page=news&id=23252&link=nasze-bezrobocie-2016