Trzeci wymiar na mapie krain geograficznych – koncepcja tyflomapy w druku 3D

Jakub Wabiński
ORCID: 0000-0002-9995-1329
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Albina Mościcka
ORCID: 0000-0003-4673-3720
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie sposobu opracowania tyflomap z wykorzystaniem techniki wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D. Dotychczasowe badania dotyczyły wykorzystania metod przyrostowych do tworzenia prostych makiet, które nie nosiły znamion opracowania kartograficznego. W artykule przedstawiona została procedura opracowania mapy dotykowej na podstawie otwartych danych wektorowych i jej druku z wykorzystaniem metody FDM. Z uwagi na możliwości przyjętej technologii zaproponowano nowe, autorskie rozwiązania ułatwiające odbiór mapy osobom niewidomym. W wyniku badań opracowano mapę dotykową krain geograficznych Polski, która została przetestowana w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Testy wykazały, że jest to w pełni funkcjonalna mapa, która może być wykorzystana do nauki zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi. Co więcej, zastosowanie druku 3D powoduje znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z wcześniej stosowanymi technikami.

Przesłano 21.07.2017 Zaakceptowano 9.10.2017 Opublikowano 31.12.2017

Słowa kluczowe:

tyflomapa; mapa dla niewidomych; modelowanie 3D; druk 3D; edukacja; postrzeganie przestrzeni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bodnárová, A. 2012: Tyflografické mapy v procesu prostorové orientace (Typhlographic maps in the process of spatial orientation). Unpublished master's thesis. Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno, Czech Republic: 105 p. [in Czech].

Braille Authority of North America and the Canadian Braille Authority L’Autorité Canadienne du Braille, 2011: Guidelines and Standards for Tactile Graphics 2010, The Braille Authority of North America. Dostęp 5.10.2017 r. http://www.brailleauthority.org/tg/

Edman P.K., 1992: Tactile Graphics. American Foundation for the Blind, Nowy Jork.

Gual J., Puyunelo M., Lloveras J., 2012: Analysis of Volumetric Tactile Symbols Produced with 3D Printing. Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, Valencia (Spain), 30.01-4.02.2012: 60-67.

Kondracki J., 2001: Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

MEN, 2016: Podstawa programowa kształcenia ogólnego – geografia – klasy V-VIII. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Curriculum foundations of general education - geography - 5-8 grades. The Ministry of National Education). Warszawa.

Ojala S., Lahtinen R., Hirn H., 2016: Tactile Maps Safety and Usability. Proceedings of the 6th International Conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2016, Tampere, Finland, September 16-18: 15-22.

Olczyk M., 2014: Zasady opracowania map dotykowych dla osób niewidomych i słabo widzących (The rules of developing tactile maps for blind and visually impaired). Polski Przegląd Kartograficzny 46(4): 413-442, Warszawa.

PKN, 2009: PN-EN ISO 216:2009, Papier do pisania i określone grupy druków – Formaty netto – Szereg A i B oraz oznakowania kierunku podłużnego, Katalog Polskich Norm (Writing papers and specified groups of printed matter - net formats - A and B series and marking the longitudinal direction, The catalogue of the Polish Standards). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Rowell J., Ungar S., 2003: The World of Touch: Results of an International Survey of Tactile Maps and Symbols. The Cartographic Journal 40: 259-263, The British Cartographic Society.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (The Decree of the Ministry of Interior and Administration on the topographic objects database and the general geographic database and on standard cartographic products). Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Sizeranne M., 1910: Niewidomy o niewidomych (The blind about blind people). Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa.

Štampach R., Mulíčková E., 2016: Automated generation of tactile maps. Journal of Maps 12: 532-540.

Wabiński J., 2017: Metodyka opracowania tyflomap z wykorzystaniem druku 3D. Praca magisterska (The methodology of development of maps for blind people using 3D printing; the master's thesis). Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Więckowska E. (red.), 2012: Standardy tworzenia oraz adaptowania map i atlasów dla niewidomych uczniów (Standards of development and adaptation of maps and atlases for blind pupils). Laski.

URL 1: dostęp 18.07. 2017 r. http://www.tyflomapy.pl

URL 2: dostęp 18.07. 2017 r. http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroboundarymap

URL 3: dostęp 18.07. 2017 r. https://www.eea.europa.eu

URL 4: dostęp 18.07. 2017 r. http://dm.pgi.gov.pl/dm/DownloadManager_v1.aspx

URL 5: dostęp 18.07. 2017 r. https://www.rhino3d.com/nurbs

URL 6: dostęp 18.07. 2017 r. Zortrax M200 User Manual, http://www.multistation.com/IMG/pdf/manuel_zortrax_m200_en.pdf

URL 7: dostęp 18.07. 2017 r. http://3dware.ir/en/references/articles/162-everything-about-fdm-technology