Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

Waldemar Izdebski
ORCID: 0000-0003-3087-9936
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
Polska

Streszczenie

Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko około 30% powiatów udostępnia usługi WMS, które są włączone do zbiorczej (kaskadowej) usługi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak mała liczba powiatów w usłudze EwidencjaKIIP stała się podstawą do przeprowadzenia badań sprawdzających czy istnieją możliwości zwiększenia liczby usług powiatowych, możliwych do włączenia do usługi zbiorczej. Ponieważ na usługę EwidencjaKIIP autor nie miał wpływu, więc stworzono własną usługę zbiorczą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) złożoną ze wszystkich dostępnych powiatowych usług WMS, które spełniły warunki techniczne włączenia. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że usługa własna, w stosunku do aktualnej usługi GUGiK, została powiększona o 85 nowych usług, co stanowi przyrost o prawie 70% w stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo okazało się, że nowa usługa jest zdecydowanie szybsza od usługi GUGiK.

Przesłano 29.09.2017 Zaakceptowano 23.11.2017 Opublikowano 30.12.2017

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe; WMS; infrastruktura danych przestrzennych; ewidencja gruntów i budynków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Geoforum.pl, 2009: Nowości na Geoportal.gov.pl (News on Geoportal.gov.pl). http://geoforum.pl/?page=news&id=5540&link=Nowo%C5%9Bci%20na%20Geoportal.gov.pl

Izdebski W., 2014: Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych (The concept of standardisation of spatial location services for addresses and cadastral parcels). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 2 (225): 14-18.

Izdebski W., 2016: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Best practices of participation of municipalities and districts in development of the spatial data infrastructure in Poland). Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

Izdebski W., 2017: Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure. Geodesy and Cartography 66 (2): 229-245.

Izdebski W., Łaguz J., 2017: Analiza możliwości integracji dostępnych usług sieciowych WMS dotyczących danych o sieciach uzbrojenia terenu (The analysis of possibilities of integration of accessible WMS services concerning data on utility networks). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 7 (266): 8-12.

Zespół ds. KIDP, 2007: Materiały Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych (Materials of the Group for the National Spatial Data Infrastructure). http://izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/specyfikacja-wmswfs-1.pdf