Analiza bezpieczeństwa i ochrona stref pieszych przed aktami terroryzmu – nowe wyzwania dla GIS

Konrad Eckes
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Instytut Inżynierii Technicznej
Polska

Streszczenie

Podstawowym dotychczasowym problemem walki z terroryzmem była ochrona skupisk ludzi w przestrzeniach zamkniętych, takich jak dworce, stacje metra i sale widowiskowe. Tym zajmują się od szeregu lat odpowiednie służby. Ale w obecnym czasie, pojawiły się nowe środki terroru - rozpędzone samochody atakujące skupiska ludzi. W ostatnich miesiącach można obserwować nasilenia takich tragicznych zdarzeń, w sześciu wypadkach, w miastach europejskich, zginęło 127 ludzi i 726 zostało rannych.
Cechą odniesienia tych zdarzeń jest przestrzeń i relacje w niej występujące. Problem polega na tym, że w realnej przestrzeni jest powszechna przyległość stref ruchu kołowego do strefy ruchu pieszego, a ponadto nawet tam, gdzie nie ma bezpośredniej przyległości, istnieje możliwość pojawienia się pojazdów atakujących ludzi.
Myślą przewodnią rozwiązywania problemu w przeprowadzonym doświadczeniu było wyznaczenie styku strefy ruchu pieszego ze strefą ruchu kołowego. W oparciu o takie założenie przeprowadzono w GIS dalsze analizy wyznaczenia obszarów o największym zagrożeniu dla skupisk ludzi. Rozważono trzy przypadki: strefy piesze w zwartych obiektach inżynierskich (mosty, tunele), skupiska ludzi na rozległych placach z bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego oraz skupiska ludzi na placach, do których prowadzą ulice, pozwalające na szybki i niepostrzeżony wjazd w strefę ruchu pieszego.
W podsumowaniu sformułowano sposób zapisu i zakres obiektów, które powinny stanowić materiał źródłowy w GIS, niezbędny do analiz realnej oceny stanu bezpieczeństwa skupisk ludzkich w strefach ruchu pieszego.

Przesłano 9.09.2017 Zaakceptowano 4.10.2017 Opublikowano 30.12.2017

Słowa kluczowe:

GIS; ochrona obywateli; bezpieczeństwo publiczne; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

ArcGIS, 2016: User guide, Esri, Redlans CA.