Modelowanie ewakuacji z budynków z wykorzystaniem analiz rastrowych

Piotr Cichociński
ORCID: 0000-0002-8633-1235
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

Od kilku lat można obserwować próby zastosowania metod i narzędzi systemów informacji geograficznej do modelowania ewakuacji z budynków. Na potrzeby ewakuacji, ale także nawigacji, przestrzeń wewnątrz budynków jest zwykle modelowana przy pomocy grafu, określającego wzajemne powiązania pomiędzy pomieszczeniami, w którym obiekty punktowe – węzły reprezentują pomieszczenia, a krawędzie – obiekty liniowe, łączą pary węzłów.
Celem prac zaprezentowanych w artykule było zbadanie, czy możliwe jest zastosowanie danych w postaci rastrowej (bazujących na koncepcji używanych w robotyce mobilnej siatek zajętości) do modelowania procesu ewakuacji. W szczególności postawiono tezę, że dane rastrowe nie tylko umożliwiają modelowanie ewakuacji z budynków, ale również pozwalają na uwzględnienie w analizie czynników, których nie można ująć w modelu wektorowym, bądź jest to bardziej skomplikowane. Tezę tę udowodniono poprzez szereg eksperymentów na danych reprezentujących rzeczywisty obiekt. Przeprowadzone badania wykazały zalety danych w postaci rastrowej: łatwość uzyskania na podstawie zapisanych cyfrowo planów architektonicznych oraz możliwość (dzięki zastosowaniu narzędzia Koszt odległości) określenia nie tylko odległości z każdego miejsca w budynku do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, ale również uwzględnienia w tym samym modelu przeszkód utrudniających przemieszczanie się i oszacowania ich wpływu na wydłużenie czasu dotarcia do celu. Zaproponowana koncepcja określania kosztu przemieszczania jako funkcji odległości od ścian pozwoliła na uzależnienie prędkości ruchu od szerokości pomieszczeń.

Przesłano 29.07.2017 Zaakceptowano 6.09.2017 Opublikowano 30.12.2017

Słowa kluczowe:

SIG; koszt odległości; powierzchnia kosztu; prędkość ruchu; przeszkoda; siatka zajętości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Almejmaj M., Meacham, B., Skorinko, J., 2015: The effects of cultural differences between the west and Saudi Arabia on emergency evacuation—clothing effects on walking speed. Fire and Materials 39(4): 353-370.

Ambroszkiewicz S., 2006: Reprezentacja przestrzenna środowiska na podstawie kognitywnych map obiektowych. Rozdział [w:] Postępy robotyki: Systemy i współdziałanie robotów (Spatial representation of the environment basing on cognitive object maps. Section [in:] Progress in robotics. Systems and cooperation of robots). Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Bielecka E., Filipczak A., 2010: Zasady opracowywania map dostępności (Principals of elaborating accessibility maps). Roczniki Geomatyki 8(6): 29-38, PTIP, Warszawa.

Bosina E., Weidmann U, 2017: Estimating pedestrian speed using aggregated literature data. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 468: 1-29.

Cichociński P., Dębińska E., 2016: Application of 3D network analysis for development of evacuation plans and procedures for multi-storey building. GIS ODYSSEY 2016 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings: 63-69.

Choi J., Lee J., 2010: Micro-Level Emergency Response: 3D Geometric Network and an Agent-Based Model. Geospatial Techniques in Urban Hazard and Disaster Analysis: 415-429.

Curtin K.M., 2007: Network analysis in geographic information science: Review, assessment, and projections. Cartography and Geographic Information Science 34(2): 103-111.

Desmet A., Gelenbe E., 2013: Reactive and proactive congestion management for emergency building evacuation. In Local Computer Networks (LCN), 2013 IEEE 38th Conference on IEEE:727-730.

Domínguez B., García Á.L., Feito F.R., 2012: Semiautomatic detection of floor topology from CAD architectural drawings. Computer-Aided Design 44(5): 367-378.

Eckes K., 2008: Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym (Modelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management). Roczniki Geomatyki 6(5): 31-38.

Eckes K, 2010: Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią (Real-time GIS analyses for supporting rescue operations on flood disaster areas). Roczniki Geomatyki 8(6): 63-68, PTIP, Warszawa.

Esri, 2017: ArcGIS Desktop Documentation. http://desktop.arcgis.com/en/documentation/

Fridolf K., Andrée K., Nilsson D., Frantzich H., 2014: The impact of smoke on walking speed. Fire and Materials 38(7): 744-759.

Gershon R.R., Magda L.A., Riley H.E., Sherman M.F., 2012: The World Trade Center evacuation study: Factors associated with initiation and length of time for evacuation. Fire and Materials 36(5-6): 481-500.

Hong I., Murray A.T., 2016: Assessing Raster GIS Approximation for Euclidean Shortest Path Routing. Transactions in GIS 20(4): 570-584.

Kady R.A., Davis J., 2009: The effect of occupant characteristics on crawling speed in evacuation. Fire safety journal 44(4): 451-457.

Kevany M.J., 2003: GIS in the World Trade Center attack – trial by fire. Computers, Environment and Urban Systems 27(6): 571-583.

Kobes M., Oberijé N., Duyvis M., 2010: Case studies on evacuation behaviour in a hotel building in BART and in real life. Pedestrian and Evacuation Dynamics 2008: 183-201.

Kułakowski K., Wąs J., Szpyrka M., 2008: Dynamiczny model świata w sterowaniu autonomicznym robotem mobilnym (Dynamic world representation in control of autonomous mobile robot). Automatyka 12(3): 833-840, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Li X., Claramunt, C., Ray C., 2010: A grid graph-based model for the analysis of 2D indoor spaces. Computers, Environment and Urban Systems 34(6): 532-540.

Li X., Hijazi I., Xu M., Meouche R., 2016: Implementing two methods in GIS software for indoor routing: an empirical study. Multimedia Tools and Applications 75(24): 17449-17464.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (The notice of the Minister of Infrastructure and Development of July 17, 2015 on the announcement of the uniform text of the Decree of the Minister of Infrastructure on technical conditions of buildings and their locations). Dz.U. 2015 poz. 1422.

Open Geospatial Consortium, 2016: OGC IndoorGML – with Corrigendum. http://docs.opengeospatial.org/is/14-005r4/14-005r4.html

Parkitny Ł., Lupa M., Materek K., Inglot A., Pałka P., Mazur K., Kozioł K., Chuchro M., 2013: Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH (The concept and development of AGH Geoportal). Roczniki Geomatyki 11(3): 79-85, PTIP, Warszawa.

Peacock R.D., Reneke P.A., Kuligowski E.D., Hagwood C.R., 2017: Movement on stairs during building evacuations. Fire Technology 53(2): 845-871.

Pu S., Zlatanova S., 2005: Evacuation route calculation of inner buildings. [In:] van Oosterom PJM., Zlatanova S., Fendel EM. (Eds.), Geo-information for disaster management: 1143-1161, Springer Verlag, Heidelberg.

Seike M., Kawabata N., Hasegawa M., 2016: Experiments of evacuation speed in smoke-filled tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology 53: 61-67.

Stringfield W.H., 2000: Emergency planning and management: ensuring your company's survival in the event of a disaster. Government Institutes.

Sun J., Li X., 2011: Indoor evacuation routes planning with a grid graph-based model. [In:] Geoinformatics, 2011 19th International Conference on IEEE: 1-4.

Szczygieł R., 2012: Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce (Large-area Forest Fires in Poland). Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza: 67-78.

Taneja S., Akinci B., Garrett J.H., Soibelman L., 2016):Algorithms for automated generation of navigation models from building information models to support indoor map-matching. Automation in Construction 61: 24-41.