Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym

Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Artykuł powstał w wyniku badań przeprowadzonych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z próbą stworzenia opracowaniem modelu bazy danych dla jednego z tematów danych przestrzennych INSPIRE z załącznika numer 3 – Obiekty Rolnicze i Akwakultury. Prace badawcze zostały przeprowadzone na podstawie specyfikacji danych INSPIRE D2.8.III.9 „Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Technical Guidelines”, która stanowi podstawę budowy modelu bazy danych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania baz danych przestrzennych z zasobów ARiMR oraz innych baz danych referencyjnych do utworzenia bazy danych o obiektach rolniczych i akwakultury w modelu podstawowym zgodnie ze Specyfikacją D2.8.III.9. W ramach realizacji powyższego celu omówiono wymagania stawiane budowanej bazie danych przez specyfikację, przeanalizowano potrzeby wykorzystania tworzonej bazy danych przez jednostki samorządowe i inne instytucje pożytku publicznego oraz przedstawiono przykładowe możliwości wizualizacji danych oraz analiz przestrzennych. Ostatecznie sformułowano zalecenia dotyczące budowy bazy danych obiektów rolniczych i akwakultury w aspekcie technicznym i organizacyjnym.

Słowa kluczowe:

INSPIRE; obiekty rolnicze; obiekty akwakultury; specyfikacja danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – D2.8.III.9 Guidelines.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2014-2015 w zakresie tematu danych przestrzennych – obiekty rolnicze oraz akwakultury, 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1089/2010 z dn. 23.11.2010 r. w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.

Ustawa z dnia 26 maja 2015 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dz.U. 2015 poz. 807.

Intergraph Polska Sp. z o. o, 2014: Testowanie polskich zbiorów danych przestrzennych na zgodność ze specyfikacjami danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla tematu „Obiekty rolnicze i akwakultury”. Opracowanie dla MRiRW.