Geoinformatyczna ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) udostępnia dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Rejestr jest ciągle aktualizowany, na dzień 18 stycznia 2016 r. zawierał 396236 nazw opisujących obiekty na terenie całego kraju, z tego 19589 nazw dotyczyło terenów województwa warmińsko-mazurskiego. W bazie danych (Rozporządzenie, 2012), nazwy są sklasyfikowane na klasy tematyczne, a w klasach wyróżniono rodzaje, statusy. Każda nazwa ma przypisane współrzędne lokalizujące je w przestrzeni w państwowym układzie współrzędnych 1992. Celem opracowania była ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego w na podstawie danych PRNG. Przyjęto założenie, że analiza danych rejestru pozwoli na obszarze badanego województwa, znanego powszechnie jako kraina tysiąca jezior, wyróżnić inne cenne walory geograficzne. Badania wykonano w oparciu o opracowanie statystyczne zbiorów rejestru. W formie tabelarycznej opisano parametry podzbiorów bazy oraz wykonano prezentacje geostatystyczne obrazujące gęstość występowania wybranych obiektów w przyjętych podzbiorach tematycznych. Wyniki, obok wyróżnienia województwa warmińsko mazurskiego jako regionu o dużej liczbie akwenów wodnych, wskazują na inne mniej znane walory, pokazując ich przybliżoną lokalizację.

Słowa kluczowe:

PRNG; województwo warmińsko-mazurskie; walory geograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Adamczyk J., 2012: Leśna mapa numeryczna w zagospodarowaniu turystycznym obszarów leśnych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 5(55): 7-19, PTIP, Warszawa.

Czopek-Kopciuch B., 2012: Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23: 71-79.

Esri, 2010: Pomoc użytkownika oprogramowania. http://help.arcgis.com

Duda-Gromada K., 2009: Turystyka jeziorna – nowa forma turystyki? Prace i Studia Geograficzne t. 42: 88-101. http://wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_biblioteka/PIS/42/Katarzyna%20Duda-Gromada.pdf

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa.

Kożuchowski K., 2005: Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kupisz Poznań.

Kulczyk Z., 2013: Krajobraz i turystyka, o wzajemnych relacjach. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ISBN 978-83-63245-84-9. http://www.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_turyzm/Krajobraz_i_turystyka_kulczyk.pdf

Lewandowicz E., 2015: Geoinformacyjne określenie wybranych aspektów potencjału turystyki kajakowej Warmii i Mazur. Roczniki Geomatyki t. 13, z. 3(69): 227-238.

Lewandowicz E., Witkowska-Dąbrowska M., 2016: Geoinformatyczna ocena różnorodności geograficznej Polski na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, jako podstawa wyznaczenia obszarów atrakcyjnych turystycznie. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika 1 (20): 9-20, ISSN 2391-9167.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa.

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.,2006: GIS teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Medyńska-Gulij B., 2015: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nowakowska A., 2002: Produkt turystyczny. [W:] Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa-Poznań.

Krzesiwo K., 2015: Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace geograficzne z. 141: 117-140, Kraków.

Potocka I., 2009: Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji. [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace t. III: 19-31, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Quirini-Popławski Ł., 2011: Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina). Prace geograficzne z. 125: 129-145, Kraków.

Silverman, B.W., 1986: Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, New York.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Dz.U. 2012, poz. 309.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Dz.U. 2003, nr 166 poz. 1612.

Wojsyk K., Bajorski M., Bednarski M., 2009: Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6: 113-120, PTIP, Warszawa.

Źródła internetowe:

Green velo. Dostęp 11.03.2016 r. http://projekt.greenvelo.pl