Na drodze harmonizacji – cechy strukturalne modeli obiektów topograficznych wykorzystanych w bazach danych referencyjnych

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Kartografii
Polska

Streszczenie

Jedną z dróg do osiągnięcia wielopłaszczyznowej spójności baz danych przestrzennych jest harmonizacja danych, metadanych i usług geoinformacyjnych. Ważnym elementem harmonizacji danych jest porównanie i weryfikacja wykorzystywanych modeli na płaszczyźnie strukturalnej – zarówno w odniesieniu do topologicznych struktur danych, jak i do wzajemnych relacji przestrzennych. Przedmiotem przeprowadzonych badań były krajowe bazy danych referencyjnych o różnym poziomie uogólnienia i przeznaczeniu (BDOT500, BDOT10k, VMapL2u, BDOO). Przyjęte zasady modelowania obiektów topograficznych są podstawowymi wyznacznikami ich struktury w sensie topologicznym. W stosowanych tam modelach obiektów topograficznych stosuje się często typowe struktury danych, w tym: graf planarny i nieplanarny, wypełnienie powierzchni (partycji), których własności mogą decydować o poprawności modelowania cech obiektów topograficznych. W badaniach przyjęto, że wyznacznikiem poprawności jest możliwie pełna charakterystyka tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji występujących pomiędzy obiektami, umożliwiająca szerokie wykorzystanie zastosowanych modeli, zgodne z przeznaczeniem baz danych referencyjnych. Posłużono się dokumentacją techniczną baz danych, ale też uwzględniono wymagania stawiane przez dokumenty standaryzacyjne i techniczne, konkretyzujące zasady realizacji zapisów dyrektywy INSPIRE. Wskazano też kilka kierunków działań, w których mogłyby toczyć się prace nad uspójnianiem topologicznym i strukturalnym poszczególnych baz danych.

Słowa kluczowe:

harmonizacja danych; struktury topologiczne; sieć liniowa; graf

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Liberadzki P., Wilczyńska I., 2015: Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych. Roczniki Geomatyki t. 13, z. 4(70), PTIP, Warszawa.

Bac-Bronowicz J., Kołodziej A., Kowalski P. J., Olszewski R., 2007: Opracowanie metod modyfikacji struktury bazy danych VMap L2. Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum vol. 6 no. 2, Wrocław.

Buczkowski K., 2005: Relacje przestrzenne. [W:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Głażewski A., 2013: Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 1(58), PTIP, Warszawa.

Gotlib D., 2005: Modelowanie pojęciowe danych topograficznych. [W:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Gotlib D., 2009.: Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3, no. 1/1.

ISO/TC 211, 2009: Geographic Information/Geomatics, Standards Guide. OGC, 01.06.2009.

Opis baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne tworzenia map. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. Załącznik do nr 279, poz. 1642 z dnia 27 grudnia 2011.

Pachół, Zieliński, 2006: Analiza istniejących standardów technicznych w aspekcie przyszłego zarządzania danymi georeferencyjnymi w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2, PTIP, Warszawa.

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. poz. 2028, z dnia 3 grudnia 2015.

Tóth K., Portele C., Illert A., Lutz M., de Lima M. N., 2012: Model koncepcyjny rozwoju specyfikacji interoperacyjności w infrastrukturach danych przestrzennych. Raporty Referencyjne JRC, Komisja Europejska, Instytut ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju.