Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych

Bartłomiej Bielawski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Aktualny sposób określania rozdzielczości zbiorów danych w postaci mianownika skali mapy wydaje się być niewystarczający. Zdaniem autora można zaproponować sposób opisu rozdzielczości zbiorów danych, bazujący na standardach ISO z zakresu informacji geograficznej (seria ISO 19100) oraz ocenie złożoności systemów informatycznych (ISO 19761; ISO 20926), a także aksjomatycznej teorii poznania. Proponowana metoda obejmuje tylko jeden aspekt rozdzielczości zbiorów danych – rozdzielczość pojęciową. Dotyczy ona zbiorów danych zdefiniowanych na poziomie Platform Independent Model (PIM) w podejściu Model Driven Approach (MDA).
Najważniejszym elementem koncepcji oceny rozdzielczości pojęciowej jest identyfikacja najmniejszych porcji informacji (cech atomowych) zakodowanych w schemacie pojęciowym wyrażonym w postaci diagramów klas UML. Autor proponuje zestaw reguł służących do identyfikacji cech atomowych i na ich podstawie obliczenie rozdzielczości pojęciowej schematu aplikacyjnego.
Proponowany sposób wyliczania rozdzielczości znajduje zastosowanie wyłącznie dla specyfikacji zbiorów danych utworzonych na podstawie norm i dokumentów normatywnych ISO serii 19100 dotyczących informacji geograficznej.

Słowa kluczowe:

schemat aplikacyjny; UML; IFPUG; cecha atomowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., Gotlib D., Soczewski P., 2008: Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji. GUGIK. http://arch.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0005/26438/1000_krajowyprofilmetadanych_v1_5.pdf

Będkowski K., 2008: Fotogrametryczny pomiar wysokości drzew na obrazach z kamery cyfrowej DMC. Roczniki Geomatyki t. 6, z. 8: 41-48, PTIP, Warszawa.

Chojka A., Parzyński Z., 2013: Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Geodeta, ISBN 978-83-935447-1-4.

Chojka A., 2014: Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML. Roczniki Geomatyki t.12, z. 2(64):197-204, PTIP, Warszawa.

Czarnocka-Chrobot B., 2004: Pomiar rozmiaru funkcjonalnego systemu informatycznego – sposób na „CHAOS PERMANENS”?, Współczesne kierunki rozwoju informatyki, PTI.

Dale S., 2009: System Cost Engineering. Program Affordability Management and Cost Control, Gower Publishing Limited, Burlington, USA.

Drafting Team Metadata, 2013: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (MD_IR_and_ISO_20131029.doc).

Felcenloben D., 2011: Geoinformacja – wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wydawnictwo Gall, ISBN 978-83-60968-11-6.

Gaździcki J. (red.), Internetowy leksykon geomatyczny. Dostęp 4.09.2016 r. www.ptip.org.pl

Grudzień M., Soczewski P., 2008: Wzorcowe metadane dla standardowych danych przestrzennych tworzonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną w Polsce – poziom krajowy. GUGiK. http://arch.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0016/26440/1002_codgik.zip

Genero M., Piattini M., Calero C., 2005: A Survey of Metrics for UML Class Diagrams. Journal of Object Technology vol. 4, no. 9: 59-92, ETH Zurich.

Harper D., 2016: Online Etymology Dictionary. Dostęp 20.07.2016. http://www.etymonline.com/index.php?term=resolution

IFPUG (International Function Point Users Group), 2000: Function Point Counting Practices Manual. Release 4.1.1, Princeton Junction, IBSN 0-963-1742-7-4.

ISO, 2011: ISO/IEC 19761:2011 Software engineering – COSMIC: a functional size measurement method.

ISO, 2009: ISO/IEC 20926:2009 Software and systems engineering – Software measurement – IFPUG functional size measurement method 2009.

ISO, 2005: ISO/TS 19103 Geographic information – Conceptual schema language.

ISO, 2015: ISO 19115 Geographic information – Metadata Part 1: Fundamentals.

Izdebski W, 2008: Wykłady z przedmiotu SIT.

Kossecki J., 2005: Metacybernetyka. Monografia, wyd. bd. Kielce-Warszawa.

Orych A., Walczykowski P., 2010: Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów cyfrowych w oparciu o cele kalibracyjne. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 21, ISBN 978-83-61576-13-6.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Vargas R.T., Nugroho A., Chaudron M., Visser J., 2012: The Use of UML Class Diagrams and Its Effect on Code Change-proneness. Proceedings of the Experiences and Empirical Studies in Software Modelling Workshop 2012, Innsbruck, Austria.