Stan prac nad rozwojem bazy danych architektonicznego dziedzictwa przemysłowego Wrocławia

Joanna Bac-Bronowicz
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Zakład Geodezji i Geoinformatyki
Polska

Gabriela Wojciechowska
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Zakład Geodezji i Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono projekt cyfrowej dokumentacji stanu dziedzictwa industrialnego Wrocławia. Efektem podjętych działań będzie stworzenie bazy danych do przechowywania i udostępniania danych służących popularyzacji wiedzy na temat obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej. Opisano stan aktualny baz danych o zabytkach w Polsce oraz najistotniejsze elementy projektu. Najważniejszym założeniem jest umożliwienie gromadzenia szczegółowych danych przestrzennych i historycznych na temat obiektów przemysłowych w kontekście przemian czasowych (przebudowy, rozbudowy, rozbiórki). W pierwszej kolejności zostanie wykonany model stanu aktualnego z możliwością dołączenia materiałów archiwalnych oraz dokumentacji fotograficznej. Bazy i mapy zasobów dziedzictwa przemysłowego stworzone w projekcie będą dotyczyły trzech okresów historycznych: przed 1945 r., lat 1945-1989, lat 1990 r. do stanu aktualnego.

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej; baza danych o zabytkach; dziedzictwo przemysłowe; wizualizacja 3D; Wrocław; GIS Historyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Affek A., 2012: Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, Źródła Kartograficzne w Badaniach Krajobrazu Kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.

Kołodziej A., 2012a: Rejestr zabytków nieruchomych we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE. Podsumowanie stanu prac w latach 2010-2011. [W:] Ochrona Zabytków nr 1-2, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kołodziej A., 2012b: Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 4: 119-132, PTIP, Warszawa.

Skaldawski B., Chabiera A., Lisiecki A., 2011: System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich. Kurier Konserwatorski nr 11: 5-33.

Sobociński W., 2004: Linke – Hofmann – Werke. Największy zakład przemysłowy Wrocławia (1839-1945). Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Dostęp 16.07.2016 r. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=108&from=&dirids=1&ver_id=lp=1&QI=930484A4D8891FBBAD033EFA8A2C8D7B-7

Tomala M., 2014: Atlas rozwoju sieci transportowej we Wrocławiu. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Wrocławska.

Trafas K., 2003: Miasto jako obiekt badań geoinformatycznych. Geoinformatica Polonica t.5: 75-86.

Zalasińska K., Zeidler K., 2015: Wykład prawa ochrony zabytków. Wolters Kluwer, Warszawa-Gdańsk.

Strony internetowe:

Geoforum.pl, 2016: Kalisz: zabytki w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Dostęp 18.07.2016 r. .http://geoforum.pl/?page=news&id=22036&link=kalisz-zabytki-w-miejskim-systemie-informacji-przestrzennej&menu=46814,46836

Geoportal Dolny Śląsk, 2016: Dostęp 25.09.2016 r. http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/

Google Earth, 2016: Dostęp 16.07.2016 r. https://www.google.com/earth/

Historic England, 2016a: Historic England: Industrial Heritage at Risk Dostęp 01.07.2016 r. https://historicengland.org.uk/advice/heritage-at-risk/industrial-heritage/

Historic England, 2016b: Map Search. Dostęp 20.09.2016 r. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/map-search

Mapster, 2016: Plan der Haupstadt Breslau, 1934 r. Dostęp 05.04.2016 r. http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&uni=-760859&box=0.0001

NID, 2014: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Wszystkie zabytki na jednej mapie. Dostęp 26.09.2016 r. http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=2660

NID, 2016a: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Portal Mapowy. Dostęp 23.07.2016 r. http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

NID, 2016b: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił nowy serwis internetowy – zabytek.pl. Dostęp 06.07.2016 r. http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3129

Urząd Miejski Wrocławia, 2016: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Wrocławia. Dostęp 19.09.2016 r. http://bip.um.wroc.pl/artykul/203/3067/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow

zabytek.pl, 2016: O projekcie. Dostęp 25.09.2016 r. https://zabytek.pl/pl/o-projekcie

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Dz.U. 2016 poz. 1317.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.