Zastosowanie oprogramowania GIS do prezentacji rozwoju przestrzennego na przykładzie dzielnicy Warszawy – Ochoty

Marta Kuźma
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Agata Stachowicz
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Sposoby kartograficznego prezentowania dynamiki zjawisk są słabo rozwiniętym zagadnieniem w kartografii. Nie istnieją sprecyzowane zasady redakcji takich map, dlatego podczas ich tworzenia kartograf często napotyka na liczne trudności. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości oprogramowania GIS do opracowania tego typu map. Narzędzia GIS umożliwiają rozwiązanie problemów, do których zaliczyć można: zbieranie i łączenie różnorodnych danych w jednym miejscu, analizę posiadanych danych, prezentację zróżnicowanych w czasie danych na mapie. Badania przeprowadzono w obrębie aktualnych granic warszawskiej dzielnicy Ochota. Przeanalizowano zmiany i określono stan dynamiki rozwoju dzielnicy. Ostatecznym wynikiem tych badań jest wskazanie czynników wpływających na rozwój dzielnicy. Nadal poszukuje się najlepszych sposobów na przedstawienie dynamiki zjawiska, a odpowiednie używanie narzędzi GIS pozwala uwzględnić specyfikę zjawiska, jak również wykonanie ich poprawnie pod względem kartograficznym.

Słowa kluczowe:

prezentacja dynamiki zjawisk; mapa elektroniczna; mapy zmian; seria map; mapa statyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Conzen M.R.G., 1960: The Plan Analysis of an English City Center. Proceedings of the International Geographical Union Symposium in Urban Geography, Lund Studies in Geography 24, Lund.

Conzen M.R.G., 1960: Alnwick, Northumberland. A Study in Townplan Analysis. The Institute of British Geographers, 27, London.

Golachowski S., 1956: Głos w dyskusji nad genezą rozplanowania średniowiecznego Wrocławia, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki t. 1: 67-78.

Jaroszewski T., Kowalczyk J., Mikulska-Galicka I., Mroczko T., Smulikowska-Rowińska E., 1957: Vademecum warszawskie. Wydawnictwo Warszawskiego Tygodnika Ilustrowanego „Stolica”, Warszawa.

Kałamucki, K., Buk, D., 2010: Metodyczne aspekty badania i prezentacji na mapach zmian zjawisk na przykładzie infrastruktury turystycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Polski Przegląd Kartograficzny t. 42, nr 3: 199-210.

Koter M., 1969: Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej. Prace Geograficzne IG PAN, nr 79, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Koter M., 1990: The Morphological Evolution of a Nineteenth-Century City Centre: Łódź, Poland, 1825–1973, [W:] Slater T.R. (red.), The Built Form of Western Cities. Essays for M.R.G. Conzen on the occasion of his eightieth birthday. Leicester University Press, Leicester–London.

Koter M., Kulesza M., 2008: Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast, [W:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Wydawnictwo UŁ, Łódź: 257‒272.

Lamprecht M., 2012: Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta. Biuletyn Uniejowski 01/2012: 131-139.

Kowalski P.J., 2002: Kartografia dynamiczna – wyzwanie metodyczne i techniczne. [W:] Pawlak W. (red.), Główne problemy współczesnej kartografii. Świat mapy – świat na mapie. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski: 137-154.

Meksuła M., 2001: Kartograficzne sposoby prezentowania dynamiki zjawisk. Polski Przegląd Kartograficzny t. 33, nr 4: 328-338.

Miszewska B., 1997: Struktura przestrzenna Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem morfologii miasta (zbiór publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną), Wrocław.

Pudełko J., 1963: O analizie metrologiczno-geometrycznej planów osiedli średniowiecznych. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 8 (3-4).

Pudełko J., 1964: Próba pomiarowej metody badania planów niektórych miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienie działki. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 9 (1).

Ratajski L., 1989: Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa.

Źródła kartograficzne:

Plan von der Stadt Warschau (Plan Miasta Warszawy), w skali ok. 1:11 500, Joseph Bach, 1808/1809.

План города Варшавы и окрестностей (Plan miasta Warszawy i okolic), w skali ok. 1:16 800, Sztab Generalny Wojska Polskiego (płk. Kalikst Witkowski), 1856.

План города Варшавы (Plan miasta Warszawy), w skali ok. 1:10 000, Plan opracowany pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya, 1900.

Plan m.st. Warszawy, w skali ok. 1:20 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1924.

Plan m.st. Warszawy, w skali ok. 1:20 000, Wyd. Samopomoc Inwalidzka Sp. z o.o., 1934.

Mapa topograficzna Polski, w skali 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, 1982/1983.

Mapa topograficzna Polski, w skali 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, 2002.

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT, o szczegółowości w skali 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, 2013.