Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jacek Kozak
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Jarosław Balon
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Krzysztof Gwosdz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Katarzyna Piotrowicz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Aneta Szabłowska-Midor
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Piotr Trzepacz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Ważnym wyzwaniem stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie infrastruktur informacji przestrzennej (IIP) jest zwiększanie stopnia wykorzystania zasobów IIP w różnych dziedzinach, np. w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, nauce. W tym celu niezbędne jest nowe podejście do kształcenia na poziomie wyższym, w którym na pierwszy plan wysuwają się wiedza i umiejętności właściwego stosowania danych przestrzennych w różnego typu zagadnieniach środowiskowych i społecznych, wymagające łączenia treści tradycyjnie przypisywanych do odrębnych dyscyplin akademickich i przekraczania barier dziedzinowych. Próbą takiego nowego podejścia jest opracowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy kierunek studiów magisterskich: "e–gospodarka przestrzenna", który został zainaugurowany w październiku 2015 r. Celem kształcenia na tym kierunku jest zintegrowane rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Nacisk położony został na zajęcia specjalistyczne, prezentujące metody wykorzystywania nowoczesnych narzędzi geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Zakłada się, że tego typu wiedza i umiejętności zwiększą szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy, który obejmować będzie instytucje, przedsiębiorstwa i jednostki administracji państwowej zajmujące się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych. W artykule omówiona zostanie szczegółowo koncepcja studiów, sposób budowania programu oraz napotkane w czasie prac problemy.

Słowa kluczowe:

infrastruktury informacji przestrzennej; gospodarka przestrzenna; studia magisterskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Chrobak T., Łabaj A., Bolibok A. (red.), 2013: Baza Danych Obiektów Topograficznych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Gaździcki J., 2009: Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6: 61–72, PTIP, Warszawa.

Kozak J., 2008: Nauczanie Teorii i Technologii Informacji Geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy. Roczniki Geomatyki t. 6, z 5: 39-48, PTIP, Warszawa.

Kozak J., Werner P., Zwoliński Z. 2009, Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 57–73, PTIP, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju, 2015: INSPIRE. Dostęp 30 grudnia 2015. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/inspire/

Staszewska S., Szczepańska M., 2013: Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – programy studiów a przyszłość absolwentów. Biuletyn KPZK PAN 251: 231-258.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Dz.U. 2014, poz. 1370.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. 2011, nr 253, poz. 1520.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz. U. 2014, poz. 897.

Wężyk P. (red.), 2015: Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.