Wykorzystanie informacji geograficznej w kryminalistyce

Iwona Kaczmarek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Polska

Dominika Olejniczak
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Polska

Maciej Szostak
Uniwersytet Wrocławski
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie
Polska

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Kryminalistyka jest nauką, która zajmuje się zarówno wykrywaniem przestępstw, jak również przewidywaniem oraz zapobieganiem powstawaniu i rozwojowi przestępczości. Już w XIX wieku lokalizacja miejsca przestępstwa była jednym z najważniejszych zadań wykrywczych organów ścigania. Niespełna sto lat później zaczęto wykorzystywać systemy informacji geograficznej w celu szybszego rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw, prognozowania ich przestępczych zachowań, jak również planowania efektywniejszej dyslokacji patroli policyjnych.
W artykule autorzy dokonują przeglądu metod i możliwości wykorzystania narzędzi GIS w rozpoznawaniu, wykrywaniu, dowodzeniu i przeciwdziałaniu (profilaktyce i prewencji) zachowań przestępczych. Przedstawiają także potencjalne możliwości wykorzystania grafowych baz danych, na przykład dla potrzeb tworzenia wersji kryminalistycznej, profilowania kryminalnego czy też w analizie kryminalnej.

Słowa kluczowe:

analizy czasowo-przestrzenne; GIS; predykcja w kryminalistyce; grafowe bazy danych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Anselin L., 1995: Local indicators of spatial association – LISA. Geographical Analysis vol. 27, issue 2: 93-184.

Anselin L., 2002: Under the Hood. Issues in the Specification and Interpretation of Spatial Regression Models, Agricultural Economics vol. 27, issue 3:247-267.

Caplan J.M., Kennedy L.W., 2011: Risk Terrain Modeling Compendium. Rutgers Center on Public Security, 9-11.

Hanausek T., 2005: Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków: 23-24.

Haberman C., Ratcliffe J., 2011: The Predictive Policing Challenges of Near Repeat Armed Street Robberies. International Crime & Intelligence Analysis Conference, Manchester.

Harężlak, K., Kozielski, M., 2010: Metody analizy sieci kryminalnych. Studia Informatica vol. 31 nr 2A: 35-46.

Herbert D. T., 1989, Crime and place: an introduction. [W:] Evans D., Herbert D. (red.), The geography of crime, Routledge, London.

IBM i2 Data Analyst’s Notebook. Dostęp 12.01.2015 r. http://www-03.ibm.com/software/products/en/analysts-notebook

IBM i2 COPLINK. Dostęp 12.01.2015 r. http://www-03.ibm.com/software/products/en/coplink

Ibek A., 2012: Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej. Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Konieczny J. (red.), Akademia Prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Janc K., 2007: Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej. [W:] Brezdeń P., Grykień S. (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wrocław.

Konieczny J., 2012: Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki. Państwo i Prawo t. 67, nr 1: 3-16.

Marcjan R., Łakomy M., Wysokiński M., Piętak K., Kisiel-Dorohinicki M.,, 2013: Analiza kryminalna wspomagana narzędziami GIS w aplikacji LINK, Zeszyty Naukowe AON: 326-345.

Mordwa, S., 2011, Kradzieże w przestrzeni Łodzi.

Mordwa S., 2013, Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica nr14: 77-92.

Paprzycki, L.K., Rau, Z., 2009: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu: nowoczesne technologie i praca operacyjna. Paprzycki L.K., Rau Z. (red.). Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Pease, K., 1998: Repeat victimisation: Taking stock. London: Home Office Police Research Group.

Piekaj, W., Skorek, G., Zygmunt, A., Koźlak, J., 2007: Środowisko do identyfikowania wzorców zachowań w oparciu o podejście sieci społecznych. Technologie Przetwarzania Danych TPD, 24-26.

Smith S.C., Bruce Ch.W., 2008: CrimeStatIII User Workbook: 61-8.0

Weisburd,D., McEwen T. (eds.), 1998: Crime mapping and crime prevention no. 8. New York: Criminal Justice Press.

Wójcik K., 2012: Wykorzystanie analizy informacji w praktyce śledczej. Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. Konieczny J. (red.), Akademia Prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.