Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r.

Iwona Jażdżewska
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Zakład Geoinformacji
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwój nauczania geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz ofertę edukacyjną wydziału obejmującą przedmioty związane z GIS w roku akademickim 2015/2016, którą przeprowadzono na podstawie: siatek godzin kierunków prowadzonych na WNG UŁ, efektów kształcenia kierunków pod kątem wykorzystania GIS, aktualnych planów zajęć oraz konsultacji z koordynatorami przedmiotów. Przeanalizowano wszystkie programy studiów prowadzonych na WNG UŁ - geografia, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja - pod kątem liczby godzin oraz liczby punktów ECTS. Na podstawie efektów kształcenia oraz siatki godzin w badanym roku akademickim, przedstawiono zróżnicowanie oferty edukacyjnej. Wyniki badań wskazały, że najszerszą ofertę edukacyjną w zakresie przedmiotów związanych z GIS ma kierunek geoinformacja, następnie gospodarka przestrzenna 1 stopnia. Pozostałe kierunki mają bardzo małą liczbę tego typu godzin dydaktycznych w programie studiów. Jedynie geoinforcja, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja mają odniesienie go szeroko rozumianej geoinformacji w efektach kształcenia.

Słowa kluczowe:

geoinformacja; geografia; szkolnictwo wyższe; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Blachowski, J., Woźniak, J., 2009: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii. Roczniki Geomatyki 7(3): 75-85, PTIP, Warszawa.

Eckes, K., 2009: Modernizacja kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych. RocznikiGeomatyki 7(3): 45-56, PTIP, Warszawa.

Fisher P. F., 1989: Geographical information system software for university education and research. Journal of Geography in Higher Education 13: 69-78.

Gaździcki J, 2009: Roczniki Geomatyki 7(3), PTIP, Warszawa.

Gold J.R, Jenkins A., Lee R., Monk J., Riley J., Shepherd I., Unwin D., 1990: Teaching geography in higher education: a manual of good practice. Oxford, Blackwell.

Jażdżewska I., Urbański J., 2013: GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 14: 7-15.

Jażdżewska I., 2014: GIS in the Studies of Łódź Geographers. [W:] Kobojek E., Marszał T. (red.), Origin of Relief of Central Poland and Its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research. Łódź University Press: 129-145.

Kemp K.K., Goodchild M.F., 1991: Developing a curriculum in GIS: the NCGIA core curriculum project. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization 28(3): 39-54.

Kozak J., Werner P., Zwoliński Z., 2009: Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Roczniki Geomatyki 7(3): 57-73. PTIP, Warszawa.

Piotrowska I., 2011: Pokolenie cyfrowe w szkole XXI wieku. Pedagogia. Wydawnictwo NAKOM, Poznań, 8: 45-49.

Stepnowski, A., Moszyński, M., 2009: Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Roczniki Geomatyki 7(3): 27-35, PTIP, Warszawa.