Informacja referencyjna dla planów zagospodarowania przestrzennego w systemach geoinfomacyjnych

Joanna Jaroszewicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Polska

Zenon Parzyński
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
Polska

Streszczenie

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia wynikające z przepisów odrębnych ujęte w tym planie wpływają w sposób istotny na możliwości zagospodarowania nieruchomości. Plan stanowi akt prawa miejscowego. Informacja o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego może być udostępniana poprzez systemy geoinformacyjne i coraz częściej tak się dzieje. Ważne jest w tym przypadku określenie właściwej struktury tej informacji w stosunku do informacji referencyjnej. Informacja referencyjna pełni złożoną rolę. Z jednej strony, dodaje odniesienie przestrzenne, co tworzy z informacji tematycznej informację przestrzenną oraz umożliwia zobrazowanie jej na tle innych danych. Z drugiej strony, uzupełnia informację tematyczną wymaganymi lub pomocnymi informacjami zapisanymi w różnych rejestrach (dane źródłowe, np. związane z ochroną przyrody, ochroną środowiska, infrastrukturą itp.).
W artykule podjęto próbę określenia schematu struktury informacji referencyjnej, źródeł danych referencyjnych oraz sposobów ich pozyskiwania. Dane referencyjne, które są w postaci elektronicznej i mają zdefiniowaną strukturę w postaci modelu danych, mogą służyć do harmonizacji danych tematycznych planowania przestrzennego. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie włączenia do planu miejscowego danych referencyjnych z bazy danych GESUT.

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; plan miejscowy; dane referencyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bujakowski K., Kolińska M., Karpierz A., 2008: Dane geodezyjne a planowanie przestrzenne. Roczniki Geomatyki t.6, z. 3: 103-109, PTIP, Warszawa.

Brzuchowska J,, Górowski S., 2009: Wykorzystanie danych PZGiK w zadaniach administracji samorządowej związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną - doświadczenia UM Wrocławia. Materiały konferencji: Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne w działaniach instytucji publicznych. Wisła 9-11.09.2009 r. (dostęp 2.07.2015r.) https://www.wod-gik.katowice.pl/konferencja/2009/pliki/09_brzuchowska_gorowski.pdf

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32007L0002

Izdebski W., 2014: Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego. [W:] Maciejewska A. (red.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, t. V Organizacja gospodarowania przestrzenią: 199-212. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Data ostatniej modyfikacji: 23-06-2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl-/projekt/262842

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587.

Specyfikacja techniczna, 2005: ISO/TS 19103 Geographic information — Conceptual schema language, ISO.

Specyfikacje danych, 2013: D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines. http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0.pdf

Uchwała nr LXII/98/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014 r. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska - od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt - część A”. http://bip.nieporet.pl/

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 199.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z 18 listopada 2011 r. sygn. II SA/Lu 479/11. LexLege (dostęp: 10.07.2015 r.) http://www.lexlege.pl/orzeczenie/169849/ii-sa-lu-479-11-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-siedziba-w-lublinie/