Kataster nieruchomości na tle infrastruktury informacji przestrzennej

Jerzy Gaździcki
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W Polsce infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) ma charakter ponadresortowy i jest rozwijana zgodnie z ustawą o IIP stanowiącą transpozycję dyrektywy INSPIRE. W międzyresortowej koordynacji prac istotną rolę spełnia Rada IIP jako opiniodawcze ciało kolegialne przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, które szeroko korzysta z uprawnienia do występowania z własnymi inicjatywami. Artykuł naświetla niektóre z problemów wiążących się z aktualnymi pracami Rady IIP. Szerzej omówiono potrzebę wsparcia rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Według opinii autora skuteczną formą pomocy w tym zakresie byłoby utworzenie Punktu Konsultacyjnego IIP, ukierunkowanego przede wszystkim na potrzeby JST, którego zadania polegałyby na:
• udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących projektowania, tworzenia, modernizacji i utrzymania regionalnych i lokalnych systemów informacji przestrzennej współdziałających w ramach IIP,
• udostępnianiu standardowych pakietów oprogramowania i know-how w zakresie IIP,
• upowszechnianiu informacji naukowo-technicznej na temat IIP,
• promowaniu dobrych praktyk JST i wzorcowych rozwiązań w zakresie IIP oraz INSPIRE,
• organizowaniu szkoleń i staży dla pracowników JST.
Podniesiony został również problem analiz kosztów i korzyści. Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule przepisy prawne, doświadczenia i opinie uznano, że w zakresie IIP analizy te i inne opracowania ekonomiczne powinny być ograniczone do wyodrębnionych projektów i innych przedsięwzięć dających się dostatecznie dokładnie określić pod względem wykonalności, kosztów i korzyści, zarządzania oraz odpowiedzialności za wyniki i ich praktyczne wykorzystywanie.

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; infrastruktura; INSPIRE; zarządzanie przestrzenią

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bregt A., 2012: Spatial Data Infrastructures. Cost-Benefit Analysis in Perspective. Costs and Benefits of Implementing the INSPIRE Directive Workshop. JRC, Ispra.

Enemark S., Bell K.C., Lemmen C., McLare R., 2014: Fit-For-Purpose Land Administration. Joint FIG / World Bank publication. FIG Publication 60. http://fig.net/resources/publications/figpub/pub60/figpub60.asp

Gaździcki J., 2011: Aspekty koncepcyjne regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce. Roczniki Geomatyki, t. 9, z. 5, PTIP, Warszawa.

Longhorn R., 2007: Cost-Benefit Indicators to Assess SDI Impact. Multi-view Framework to Assess NSDFIs Workshop. Wageningen.

Komisja Europejska, 2008: Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Raport końcowy, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Źródła internetowe

Materiały INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Materiały IIP: www.radaiip.gov.pl

Internetowy Leksykon Geomatyczny: www.ptip.org.pl