Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu osiedlowego

Ewa Dębińska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki
Polska

Sebastian Zaleski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Streszczenie

Monitoring wizyjny (ang. CCTV - Closed Circuit Television) stosowany jest w Polsce od lat 70. XX wieku. Początkowo wykorzystywany był w obiektach, charakteryzujących się wysokim współczynnikiem drobnej przestępczości tj. kradzieże, pobicia. Obecnie trudno znaleźć miejsce w przestrzeni publicznej, które nie jest monitorowane. Z monitoringu korzystają instytucje publiczne, zarządy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, prywatni właściciele.
Jednak by monitoring był efektywny, konieczna jest wnikliwa analiza lokalizacji kamer już na etapie projektu. Wykorzystując zaawansowane narzędzie GIS oraz mając do dyspozycji urządzenie w postaci kamery o ustalonych parametrach w zakresie: wysokości kamery nad powierzchnią ziemi, nachylenia górnej osi granicy widoczności, nachylenia dolnej osi granicy widoczności oraz maksymalnego zasięgu widoczności kamery, jesteśmy w stanie wyznaczyć obszary, które znajdą się w zasięgu jej pracy.
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu. Prace wykonano dwutorowo: na danych rastrowych w środowisku 2D oraz na danych wektorowych w środowisku 3D. Zaprezentowano zbudowane narzędzie służące do automatyzacji wyznaczania obszarów widoczności z projektowanych kamer. Omówiono wady i zalety każdego z rozwiązań oraz zaprezentowano wyniki końcowe z dwóch metod. Zaproponowano model hybrydowy ze schematem działania do rozwiązania problemu projektowania monitoringu osiedlowego.

Słowa kluczowe:

analizy widoczności; lokalizacja kamer; monitoring osiedlowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Eckes K., 2005: Analiza i planowanie dozoru terenu za pomocą narzędzi GIS i CAD. Roczniki Geomatyki t. 3, z. 1: 27-39, PTIP, Warszawa.

Gal O., Doytsher Y., 2012: Fast and Accurate Visibility Computation in a 3D Urban Environment GEOProcessing. The Fourth International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Applications, and Services.

Lewandowicz E., 2004: Designing cameras location for surveillance system in urban area. Roczniki Geomatyki t. 2, z. 1: 108-113, PTIP, Warszawa.

Murray A., Kim K., Davis J., Machiraju R., Parent R., 2005: Coverage optimization to support security monitoring. Dostęp 12.2015 r. http://web.cse.ohio-state.edu/~jwdavis/Publications/ceus07.pdf

PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Część 7: Wytyczne stosowania.

Ying M., Jingjue J., Fulin B., 2002: 3D-City model supporting for CCTV monitoring System. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 34 , Part 4.

Zaleski S., 2013: Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu przemysłowego. Praca magisterska,Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomatyki.

Źródła internetowe (dostęp 12.2015 r.)

www.dipol.com.pl

www.help.arcgis.com