Analiza dostosowania obowiązujących struktur i treści danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań INSPIRE

Katarzyna Wróblewska
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Wojciech Pachelski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest zinwentaryzowanie różnic pomiędzy modelem danych INSPIRE dla tematów: „działki katastralne” i „budynki” a obowiązującym modelem danych ewidencji gruntów i budynków. W ramach pracy wykonano analizę dostosowania tych modeli, mającą na celu sprawdzenie, na ile polskie zbiory danych katastralnych, gromadzone zgodnie z modelem danych według (Rozporządzenie, 2001), są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach INSPIRE dla analizowanych tematów, (INSPIRE–D2.8.I.6, 2014) i (INSPIRE–D2.8.III.2, 2013).
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obowiązujący model danych ewidencji gruntów i budynków spełnia wymagania INSPIRE dla tematów: „działki katastralne” i „budynki”. Jednakże, znaczna część atrybutów opcjonalnych, występujących w modelach danych INSPIRE, nie będzie mogła być zasilona danymi zawartymi w zbiorach krajowych.

Słowa kluczowe:

ewidencja gruntów i budynków; INSPIRE; EGiB; schemat aplikacyjny; działka katastralna; budynek; UML

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa, 2007: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Góźdź K., Parzyński Z., Radzio W., 2014: Polski kataster nieruchomości, jako element INSPIRE. Roczniki Geomatyki t. 12, z. 1(63): 51-66.

INSPIRE - D2.8.I.6, 2014: Data Specification on Cadastral Parcels – Technical Guidelines, INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels (ver. 3.1).

INSPIRE - D2.8.III.2, 2013: Data Specification on Buildings – Draft Technical Guidelines, INSPIRE Thematic Working Group Buildings, ver. 3.0.

KEN, 2013: INSPIRE KEN Schema Transformation Workshop, Marne la Vallée, http://www.eurogeographics.org/content/inspire-ken-eurosdr-workshop

Rozporządzenie, 2001: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U.2001 nr 38, poz. 454 z późn. zm.

Rozporządzenie, 2010: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie, 2013a: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie, 2013b: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013 poz. 1551.

Rozporządzenie, 2014: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1312/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności usług danych przestrzennych.

Ustawa, 1989: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2010 nr 193, poz.1287, z późn. zm.

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. Nr 76, poz.489.

Wróblewska K., 2015: Analiza dostosowania obowiązujących struktur i treści danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań „INSPIRE”. Praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT pod kierunkiem prof. W. Pachelskiego.