Zastosowanie wolontariatu informacji geograficznej w procesie inwentaryzacji infrastruktury rowerowej

Tomasz Templin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Polska

Tomasz Lewandowski
Konsultant GNSS/GIS
Polska

Streszczenie

Najlepsza informacja to ta pochodząca od tych, którzy są najbliżej jej źródła. Budowa systemów pozwalających na włączenie obywatela w proces pozyskiwania danych o obiektach i zjawiskach stanowi obecnie nowy trend w geoinformatyce. Wolontariat Informacji Geograficznej (ang. VGI) to rozwiązanie dające możliwość szybkiego, darmowego pozyskiwania i rozpowszechniania danych przestrzennych. Opiera się na przeświadczeniu, że nawet laicy mogą dostarczać wartościowych dane. Stanowi platformę pozwalającą na zwiększenie aktywności społeczności.
Artykuł pokazuje możliwości wykorzystania VGI do pozyskania oraz aktualizacji danych przestrzennych. Celem było określenie możliwości aktywnego udziału zwykłego użytkownika w procesie zbierania danych przestrzennych, dotyczących infrastruktury rowerowej miasta Ełk z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz Wolontariatu Informacji Geograficznej.

Słowa kluczowe:

Wolontariat Informacji Geograficznej; crowdsourcing; mobilny GIS; infrastruktura rowerowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Blachowski J., 2014: Wykorzystanie analiz przestrzennych GIS w regionalnej gospodarce surowcami mineralnymi na przykładzie województwa dolnośląskiego. Roczniki Geomatyki t. 12, z. 4(66): 369-377, PTIP, Warszawa.

Bruns A., 2007: The Future is User-Led: The Path towards Widespread Produsage. Fibreculture Journal September 2007: 15-18.

Budhathoki N. R., Bertram B., Nedovic-Budic Z., 2008: Reconceptualizing the Role of the User of Spatial Data Infrastructure. GeoJournal 72 (3-4): 149-160.

Coleman D. J., Georgiadou Y., Labonte J., 2009: Volunteered Geographic Information: The Nature and Motivation of Produsers. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research 4: 332-358.

Elwood S. 2008., Volunteered geographic information: future research directions motivated by critical, participatory, and feminist GIS. GeoJournal 72(3-4): 173-183.

Flanagin A. J., Metzger M. J., 2008: The Credibility of Volunteered Geographic Information. GeoJournal 72 (3-4): 137-148.

Gill A., Bunker D., 2012: Crowd Sourcing Challenges Assessment Index for Disaster Management. AMCIS2012 (materiały konferencyjne).

Goodchild M., 2007: Citizens as Voluntary Sensors: Spatial Data Infrastructure in the World of Web 2.0. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research vol. 2: 24-32.

Hall B., Chipeniuk R., Feick M., Leahy, Deparday V., 2010: Community-based production of geographic information using open source software and Web 2.0. International Journal of Geographic Information Science 24(5): 761-781.

Ho S., Rajabifard A., 2010: Learning from the crowd: The role of volunteered geographic information in realizing a spatially enabled society. http://csdila.ie.unimelb.edu.au/publication/conferences/GSDI-12/Learning%20From%20the%20Crowd%20The%20Role%20of%20Volunteered%20Geographic%20Information.pdf

Jażdżewska I., 2011: Zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function). Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3011

Jia T., 2010: Exploring Massive Volunteered Geographic Information for Geographic Knowledge Discovery. Stockholm.

Kołodziej A., 2013: Społeczeństwo informacyjne i jego udział w budowaniu bazy wiedzy o dziedzictwie narodowym Polski. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 2(59): 88-92, PTIP, Warszawa.

O’Reilly T., 2005: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. (01.07.2015r.) http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

Rak A., 2013: Legal Issues and Validation of Volunteered Geographic Information. New Brunswick.

Sui, D., Elwood, S., & Goodchild, M. (Eds.), 2012: Crowdsourcing geographic knowledge: volunteered geographic information (VGI) in theory and practice. Springer Science & Business Media.

Templin T., 2013a: Mobilne i rozproszone systemy GIS w ochronie przyrody. XXI edycja seminarium GIS w praktyce, Systemy GIS a ochrona przyrody monitorowanie i ochrona środowiska, Warszawa.

Templin T., 2013b: Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing. XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków.