Opracowanie i implementacja elektronicznych map nawigacyjnych dla systemu RIS w Polsce

Jacek Łubczonek
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie aspektów opracowania oraz implementacji elektronicznych map nawigacyjnych w Polsce. Proces ten, związany z opracowaniem nowego produktu, zrealizowano w ramach projektu badawczego oraz w firmie typu spin-out, jakim jest Marine Technology. W procesie opracowania i implementacji map elektronicznych bardzo ważny był etap badawczy, umożliwiający opracowanie założeń linii produkcyjnej map IENC. Etap ten zrealizowano w ramach projektu badawczo-rozwojowego w Akademii Morskiej w Szczecinie. Zdobyte doświadczenia oraz wiedza były podstawą do komercjalizacji badań w firmie Marine Technology, gdzie opracowano oficjalną kolekcję map elektronicznych. Efektem przyjętej strategii było wdrożenie produktu, jakim są mapy elektroniczne dla nawigacji śródlądowej.

Słowa kluczowe:

elektroniczne mapy nawigacyjne; nawigacja śródlądowa; system RIS; produkcja map

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Becker-Heins R., 2014: ECDIS Basics. A Guide to the Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems. Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands. www.geomares.nl/downloads/Ecdis Basics preface.pdf

Bodus-Olkowska I., Wawrzyniak N., Zaniewicz G., 2011: Pomiary batymetryczne na potrzeby produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych obszaru RIS Dolnej Odry. Logistyka nr 6.

Dyrektywa 2005/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. Dz.Urz. UE L 255 2005.

Hintenaus D., 2008: Inland ENC Production, European Union. Hydro International no 1. http://www.hydro-international.com/content/article/inland-enc-production

IEHG 2011a: Inland ENC Feature Catalogue. Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3.

IEHG 2011b: Product Specification for Inland ENCs. Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3.

IEHG 2013: Encoding Guide for Inland ENCs. Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3.5.

IEHG 2015: Encoding Guide for Inland ENCs. Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.4.0.

Leder T.D., Leder N., 2008: Croatian ENC production process - a new approach. 50th International Symposium ELMAR - 2008, vol.2: 397-400.

Łubczonek J. Włodarczyk M., 2009: Tworzenie i aktualizacja map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem cyfrowych obrazów teledetekcyjnych, Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji t. 23: 261-274.

Łubczonek J., Bodus-Olkowska I., Włodarczyk-Sielicka M., Zaniewicz G., 2012: Analiza standardów elektronicznych map nawigacyjnych w aspekcie tworzenia geoinformacyjnego systemu ochrony portu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji t. 23: 249-259.

Łubczonek J., Trojanowski J., Włodarczyk-Sielicka M., 2012: Zastosowanie trójwymiarowego zobrazowania informacji nawigacyjnej w mapach elektronicznych dla żeglugi śródlądowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji t. 23: 261-269.

Łubczonek J., Włodarczyk M., 2010a: Charting of the shoreline of inland waters using digital remote sensing images. Zeszyty Naukowe nr 22(94): 53–58, Akademia Morska w Szczecinie.

Łubczonek J., Włodarczyk M., 2010b: Wykorzystanie geobazy danych w procesie tworzenia elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji t. 21: 221-234.

Perugini N.E., Kenny M.R., Bailey J.W., 2001: NOAA's integrated suite of navigational products and services. MTS/IEEE Conference and Exhibition OCEANS, 2001, vol.4: 2336-2341.

Ratuszniak N., Hyla T., 2009: Inland Electronic Navigational Charts automatic updates management in River Information System. Metody Informatyki Stosowanej nr 4 (21): 103-111.

RIS.eu, 2015: River Information Services Portal. (Dostęp 14.10.2015 r.). http://www.RIS.eu/library/expert_groups/ECDIS

Stateczny A., Łubczonek J., 2010: Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 6(42): 109-119, PTIP, Warszawa.

Stateczny A., Łubczonek J., 2011: Wybrane aspekty opracowania, weryfikacji i wdrażania śródlądowych map elektronicznych dla obszaru RIS w Polsce, Logistyka nr 6.

Stateczny A., Łubczonek J., Sobczak M., 2009: The Cell Production of Electronic Chart of the Lower Odra, Polish Journal of Enviromental Studies vol. 18, no 5A: 193-198, Olsztyn.

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Dz.U. 2008 nr 171, poz. 1057.

UŻŚ 2005: Strony internetowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. (Dostęp14.10.2015 r.). http://szczecin.uzs.gov.pl

Weintrit A., 2009: The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), An Operational Handbook. A Balkema Book, CRC Press, Taylor & Francis Group.

Włodarczyk-Sielicka M., Bodus-Olkowska I., Stateczny A., 2013: Application of geodatabase dedicated for bathymetric data during the production of electronic navigational charts for inland shipping, Zeszyty Naukowe nr 35(107): 168–173, Akademia Morska w Szczecinie.

Zaniewicz G., Kazimierski W., Włodarczyk-Sielicka M., 2014: Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej. Roczniki Geomatyki t. 12, z. 3 (65): 337-345, PTIP, Warszawa.