Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono zjawisko pozyskiwania danych przestrzennych przez osoby nie będące profesjonalistami na przykładzie projektu OpenStreetMap. Dzięki technologii Web 2.0 głównymi twórcami tego przestrzennego serwisu internetowego są jego użytkownicy. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania społeczeństwa informacją geograficzną przyczynił się do powstania terminu „volunteered geographic information” (VGI), przez który należy rozumieć dane przestrzenne pozyskane przez użytkowników Internetu. Zjawisko, opisywane tylko w literaturze zagranicznej, nabiera coraz większego znaczenia również w Polsce. W artykule poddano ocenie wzrost treści i jakości danych przestrzennych z projektu OpenStreetMap w latach 2014-2015, a także porównano szczegółowość oraz ilość pozyskiwanych danych w odniesieniu do jednostek podziału terytorialnego kraju. Na podstawie otrzymanych wyników, wnioskowano o zaangażowaniu w tworzenie danych przestrzennych, użytkowników z różnych regionów Polski. Ponadto dane z OpenStreetMap porównano ze zbiorami danych przestrzennych wchodzącymi w skład Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – BDOT10k i BDOO.

Słowa kluczowe:

społecznościowe dane przestrzenne; społeczeństwo informacyjne; system informacji geograficznej; dane topograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bakuła K., 2014: Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Castelein W., Grus Ł., Crompvoets J., Bregt A., 2010: A characterization of volunteered geographic information, 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2010, Portugal.

Coleman D. J., Georgiadou Y., Labonte J., 2009: Volunteered geographic information: the nature and motivation of producers, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research Vol. 4: 332-358.

Craglia, M., 2007: Volunteered geographic information and spatial data infrastructures: When do parallel lines converge?, VGI Specialist Meeting, Santa Barbara, dostęp lipiec 2015 r. http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/vgi/docs/position/Craglia_paper.pdf

Craglia M., Goodchild M.F., Annoni A., Camara G., Gould M., Kuhn W., Mark D., Masser I., Maguire D., Liang S., Parsons E., 2008: Next-Generation Digital Earth: A position paper from the Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science, International Journal of Spatial Data Infrastructures Research vol. 3: 146-167.

Gaździcki J., 2012: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej, Roczniki Geomatyki t. 10, z. 3, PTIP, Warszawa.

Goodchild M.F., 2007: Citizens as sensors: the Word of volunteered geography, GeoJournal vol. 69.

Goodchild M.F., Guo H., Annoni A., Bian L., Bie K., Campbell F., Craglia M., Ehlers M., Genderen J., Jackson D., Lewis A.J., Pesaresi M., Remetey-Fülöpp G., Simpson R., Skidmore A., Wang C., Woodgate P., 2012: Next-Generation Digital Earth, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 109, No. 28: 11088-11094.

Haklay M., 2010: How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, Environment and Planning B: Planning and Design vol. 37: 682-703.

Ho S., Rajabifard A., 2010: Learning from the crowd: the role of volunteered geographic information in realising a spatially enabled society, GSDI 12 World Conference-Realizing spatially enabled societies: 1-23.

Kukułka M., Gotlib D., 2014: Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 46, nr 1: 34-46.

Zielstra D., Zipf, A., 2010: A comparative study of proprietary geodata and volunteered geographic information for Germany, 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2010, Portugal.