Geoinformacyjne określenie wybranych aspektów potencjału turystyki kajakowej Warmii i Mazur

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Mariusz Hościłowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Celem pracy jest przeprowadzenie analiz przestrzennych pozwalających ocenić potencjał turystyki kajakowej regionu Warmii i Mazur. Bazę wyjściową danych przestrzennych stanowiły pliki przedstawiające sieć cieków wodnych oraz punkty adresowe, pobrane ze strony internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dane tematyczne o turystyce kajakowej zebrano z sieci Internet, gdyż przyjęto, że sieć jest głównym źródłem informacji, do której sięgają potencjalni turyści. Z 78 portali zebrano informacje o firmach oferujących spływy kajakowe na terenie Warmii i Mazur. Wybrano dane, uporządkowano je w formie bazy tematycznej odniesionej do przestrzeni, przy wykorzystaniu bazy adresowej. Połączone dane przestrzenne i opisowe stanowiły bazę do realizacji badań. Przeprowadzono analizy związane z oceną możliwości i dostępności do uprawiania turystyki kajakowej.
Wyniki dostarczyły informacji pozwalających ocenić potencjał turystyki kajakowej regionu Warmii i Mazur. W oparciu o dane przedstawione na portalach, zliczono że na 64 ciekach wodnych (rzekach i kanałach) oferowane są spływy kajakowe. Dostępność do najbliższej firmy z dowolnego miejsca w województwie nie przekracza 35 km. Firmy są zlokalizowane w pobliżu najbardziej atrakcyjnych odcinków rzek: Krutyni, Łyny, Welu, Sapiny, Drwęcy, Ełku, Marózki, Omulwi. Liczba firm oferujących organizację spływów jest duża, są to głównie firmy działające lokalnie, gdyż połowa z nich promuje pojedyncze rzeki. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że region Warmii i Mazur ma duży potencjał do uprawiania turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej. Jak wykazały wyniki badań, należy go promować i rozwijać.

Słowa kluczowe:

GIS; referencyjne dane przestrzenne; analiza przestrzenna; turystyka kajakowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Balińska A., 2009: Potencjał turystyczny regionów. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Wydawnictwo FAPA, Warszawa: 1-131.

Informator PTTK, 2011: Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów. Olsztyn.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hernndez M., 2000: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.

Hościłowicz M., 2015: Analiza przestrzenna potencjału turystyki kajakowej regionu Warmii i Mazur. Praca dyplomowa, UWM w Olsztynie.

Crosier S., Booth B., Mitchell A., 1999-2002. Podstawy ArcGIS. ESRI, United States of America.

Esri, 2015: Pomoc oprogramowania ArcMap ,,ArcGis Help".

Felcenloben D., 2011: Geoinformacja wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wydawnictwo Gall, Katowice.

Karbowiak K., 2008: Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim, stan obecny i perspektywy rozwoju. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. ¾: 91-100.

Kruk E., 2003: Warmia i Mazury. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Marks-Bielska R., Babuchowska K., 2013: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica 299 (70): 141-150.

Milewska I., 2010: Potencjał turystyczny, zagadnienia przestrzenne. Ekonomiczne problemy usług nr 52, Zeszyty Naukowe nr 590: 1-690, Uniwersytet Szczeciński. http://www.wzieu.pl/zn/590/ZN_590.pdf

Medyńska-Gulij B., 2011: Kartografia i geowizualizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009: Turystyka kwalifikowania turystyka aktywna. ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Piotrowski J.P., Kamiński B., 1996: Kraina tysiąca jezior, Informator turystyczny. Infopress, ISBN 8386615591.

Wiśniewska E., Zawiła-Niedźwiecki T., Plutecki W., 2003: Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki – założenia projektu ReGeo. Roczniki Geomatyk t. 1, z. 1: 91-96, PTIP, Warszawa.

www_1: http://poznajpolske.onet.pl/warminsko-mazurskie/szlak-kajakowy-rzeka-lyna-piekny-i-coraz-popularniejszy/p03h0

www_2: http://www.lyna.pl/ (12.01.2015).

www_3: http://www.kilwater.olsztyn.pl

www_4: http://www.wi.zut.edu.pl/gis/ArcGIS_9_PodstawyArcGIS.pdf (4.03.2015)

www_5: http://gisplay.pl/gis/bazy-danych.html (22.02.2015)