Personalizacja kształcenia użytkowników informacji przestrzennej

Stanisław Białousz
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
Polska

Streszczenie

Obecnie w kształceniu użytkowników informacji przestrzennej powinno się kłaść nacisk na wyszukiwanie odpowiednich zbiorów danych przestrzennych oraz umiejętne z nich korzystanie, nie zaś na nauczanie o składnikach i funkcjach tradycyjnie rozumianych systemów informacji geograficznej. Sprzyja temu wdrażanie dyrektywy INSPIRE, dzięki czemu coraz więcej zbiorów danych jest dostępnych na geoportalach. W proponowanym typie szkolenia, szczególnie przy małym zakresie godzinowym, jest polecana personalizacja. Polega ona na powiązaniu zbiorów danych przestrzennych (topograficznych, obrazowych, tematycznych) z miejscem dobrze znanym studentowi, najlepiej z miejscem zamieszkania. Wiąże to emocjonalnie studenta z wykonywanym zadaniem i wspomaga jego inicjatywy w wyszukiwaniu i wizualizacji danych. Ułatwia ponadto ocenę jakości i przydatności danych dla różnych zadań. Zachęca też do poznawania zaawansowanych technologii SIP. Takie podejście było już stosowane z sukcesem w kilku typach nauczania, szczególnie dla użytkowników danych przestrzennych.

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; nauczanie; personalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S., Mróz M., 2015: Elementy lotnicze, nawigacyjne, obywatelskie i lokalne w nauczaniu GIS w WSOSP. [W:] Techniki satelitarne w nawigacji: 89-96, WSOSP Dęblin. Publikacja Jubileuszowa.

Białousz S., 2007: Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej – potrzeby, stan i rozwój. Roczniki Geomatyki t.5 z. 6: 6-22, PTIP, Warszawa.

Białousz S., 2006: Vertical and horizontal teaching of GIS. Fifth European GIS Education Seminar (EUGISES), Kraków, wrzesień 2006, niepublikowny.

Białousz S., 2005: Stan obecny i koncepcja kształcenia w zakresie systemów informacji przestrzennej. Ekspertyza dla GUGiK. Raport niepublikowany, IFiK, PW, Warszawa.

Gaździcki J., 2001: Leksykon Geomatyczny. Dostęp 2015 r. www.ptip.org.pl

Iwaniak A., 2005: Rola serwisów WMS , WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej. Roczniki Geomatyki t. 3 z. 4: 77-90, PTIP, Warszawa.

Kozak J, Szablowska-Midor A., 2009: Pożądane kompetencje absolwentów studiów geograficznych: doświadczenia IGiGP UJ. Roczniki Geomatyki t.7, z. 6: 73-80, PTIP, Warszawa.

Kozak J,. 2008: Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na UJ: uwarunkowania i perspektywy. Roczniki Geomatyki t. 6, z.5: 39-48, PTIP, Warszawa.

Olenderek H., Olenderek T., 2004: Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych. Roczniki Geomatyki t. 2, z. 3: 27-30, PTIP, Warszawa.

Understanding GIS, 1990: ESRI Press. Readlands.