Modernizacja nauczania na kierunku geodezja i kartografia w nowych uwarunkowaniach prawnych i technologicznych

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Podejście do kształcenia zmienia się w kierunku zaspokajania potrzeb rynku pracy, uwzględniając inteligentny rozwój i innowacyjne rozwiązania. Zobowiązuje to do modyfikacji programów studiów i tworzenia nowych treści w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kształcenie geodetów jest dostosowywane do nowych technologii i nowych narzędzi pomiarowych. Ostatnio duży wpływ na modyfikację treści kształcenia mają zmieniające się uregulowania prawne wynikłe z budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Jest to konsekwencją tworzenia i utrzymywania przez służbę geodezyjną, bazowych elementów IIP w formie zbiorów referencyjnych. Wymusza to modernizację istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym modyfikację kształcenia w celu przygotowania kadr umiejących sprostać temu zadaniu. Większy nacisk kładziony jest na geoinformatykę, a szczególnie na zagadnienia związane z bazami danych. W przyszłości te umiejętności powinny być także wykorzystane przy stosowaniu IIP w różnych dziedzinach, na przykład przy wspomaganiu wynikami analiz przestrzennych inteligentnego rozwoju gospodarki.
W artykule przedstawiono zaistniałe i planowane zmiany w procesie kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, na kierunku geodezja i kartografia. Wiążą się one z dostosowaniem zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji do zmieniających się potrzeb w ramach istniejących możliwości. Szczegółowo opisano nowe wybrane praktyki dydaktyczne związane z kształceniem geodetów. Obejmują one zagadnienia związane z nowym podejściem do edukacji w zakresie mapy zasadniczej, baz georeferencyjnych i zasobu 3D.

Słowa kluczowe:

edukacja; mapa zasadnicza; standardy nauczania w geodezji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Autodesk, 2012: AutoCadMap 2012: Elektroniczny podręcznik użytkownika.

http://docs.autodesk.com/MAP/2012/PLK/filesMTU/GUID-4D2974DC-72C7-4B1D-B09D-05C7CBF0496-0.htm#GUID-B3060FD0-51EE-4763-9F8F-A1C13146E492

Bem S., 1966: Rysunek map. PPWK, Warszawa.

Bielecka E., Izdebski W., 2014: Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej. Roczniki Geomatyki t.12, z. 2(64): 175-184, PTIP, Warszawa.

Bielecka E. Cichociński P., Iwaniak A., Krawczyk A., Pachół P., 2010: Przegląd polskich geopotrali na podstawie konkursu „The SDI best practice award 2009”. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6(42): 19-27, PTIP, Warszawa.

Bujakowski K., 2012: Działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej. Warszawa.

Coder, 2015: Mikromapa. http://www.coder.atomnet.pl/gate/wb31013/mikromap.htm

CODGiK, 2014: Dane bez opłat. http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html (14.11.2014)

Esri, 2015: Pomoc oprogramowania ArcGIS ,,ArcGis Help". http://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/

GGK, 1998: Instrukcja Techniczna K-1, Mapa zasadnicza, Główny Geodeta Kraju.

Jagielski A., 2008: Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii. GEOOPIS, ISBN: 978-83-922884-4-2.

Kowalczyk K., 2007: Wybrane zagadnienia z rysunku map. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Rozporządzenie, 2002: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1004 z późn. zm.

Rozporządzenie, 2007: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166 z późn. zm.

Rozporządzenie, 2011a: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571.

Rozporządzenie, 2011b: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Rozporządzenie, 2012a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz.U. 2012 nr 0 poz.125.

Rozporządzenie, 2012b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 199.

Rozporządzenie, 2012c: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. Dz.U. nr 0 poz.309.

Rozporządzenie, 2013a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 poz.383.

Rozporządzenie, 2013b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2013 poz. 1183.

Rozporządzenie, 2013c: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013 poz.1551.

Rozporządzenie, 2014: Rozporządzenie Ministra Administracji i z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Dz.U. 2014 poz. 176.

Rozporządzenie, 2015a: Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie, 2015b: Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Softline, 2015: C-geo. http://www.softline.xgeo.pl/

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.

Ustawa, 2014a: Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U. 2014 poz. 897.

Ustawa, 2014b: Ustawa z dnia 5 września 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014 poz. 1198.

Woźniak J., 2004: Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych. Roczniki Geomatyki t. 2, z. 3: 67-76, PTIP, Warszawa.

www_1: Sylwetka absolwenta specjalności Geodezja i Technologie Informatyczne, http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=sylwetka-absolwenta#18; (8.07.2015)

www_2: System Geo-Info, http://systherm-info.pl/geo-info; 8.07.2015

www_3: CITY GML, http://miasta3d.blox.pl/2009/05/CityGML-LoD-Level-of-Details.html (12.06.2014)

www_4: KAUT, http://www.kaut.agh.edu.pl/strona-glowna/ (08.07.2015)