Zastosowanie technik geomatycznych w projektowaniu modernizacji parkingu leśnego

Paweł Szymański
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Jarosław Kikulski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązania modernizacyjne parkingu leśnego, położonego w pobliżu miejscowości Łaś, przy drodze krajowej nr 61 łączącej Warszawę z Augustowem. W rozwiązaniach wykorzystano techniki geomatyczne.
W koncepcji poruszono następujące aspekty: podział strefowy, odwodnienie, zagospodarowanie rekreacyjne, edukacja przyrodniczo-leśna. W terenie pomierzono punkty sytuacyjne, jak również dokonano pomiaru niwelacyjnego. Projekt zawiera mapy sytuacyjne oraz numeryczne modele terenu przedstawiające faktyczne i przyszłe ukształtowanie terenu. Wszystkie rezultaty niewątpliwie przyczynią się do wzrostu użyteczności zmodernizowanego parkingu i tym samym do zwiększenia zakresu możliwości, dotyczących odpoczynku w czasie podróży samochodem.

Słowa kluczowe:

modelowanie 3D; numeryczny model terenu; mała architektura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bruchwald A., Borecki T., Olenderek H., Rosa W., Stępień E. 2004: Urządzanie lasu. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Drogi leśne – poradnik techniczny, 2006: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa-Bedoń.

Edel R., 2009: Odwodnienie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Flink C.A., Olka K., Searns R.M., 2001: Trails for the Twenty – First Century. Rails – to – Trails Conservancy, Washington.

Katalog urządzeń AUL dla parkingu leśnego, 2013: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Warszawa-Bedoń.

Kikulski J., 2011: Aspekty udostępniania lasów do celów rekreacyjnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej nr 13, z. 3(28): 288-292.

Klasyfikacja gruntów według PN-EN ISO 14688 2006.

Łonkiewicz B., Głuch G., 1991: Wytyczne rekreacyjnego zagospodarowania lasów. NZLP, IBL, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405.

Szymański P., 2012: Modernizacja parkingu leśnego w Nadleśnictwie Pułtusk. Praca inżynierska, Katedra Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie, Warszawa.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

Załącznik nr 1 do programu „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2015”. Standard parkingu leśnego. Warszawa-Bedoń.

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu AUL na 2013 r.

Zasady hodowli lasu, 2012: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, CILP, Warszawa