Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych

Radosław Mróz
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Polska

Aleksandra Wiśniewska
ELFEKO S.A
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Coraz częściej zachodzi potrzeba wykonywania analiz przestrzennych 3D – z uwzględnieniem współrzędnych wysokościowych. W wytycznych INSPIRE również można odnaleźć zalecenie gromadzenia danych o położeniu 3D obiektów. W przypadku mapy zasadniczej zalecenie to ma ważne znaczenie praktyczne, szczególe dla warstw zawierających obiekty infrastruktury podziemnej. Wielokrotnie dochodzi do awarii i uszkodzenia sieci urządzeń podziemnych, a projektowanie nowych przyłączy jest utrudnione, szczególnie na obszarach o znacznym zainwestowaniu, uzasadnione jest więc korzystanie z narzędzi, które pozwolą skontrolować projektowany przebieg nowych sieci i wykryć ewentualne kolizje z obiektami już znajdującymi się pod ziemią.
Celem badań było przetestowanie możliwości wizualizacji 3D warstw Sieci Uzbrojenia Terenu zgromadzonych w bazie numerycznej mapy zasadniczej PODGiK w Warszawie oraz stworzenie modelu przekształcenia danych 2D w bazę danych 3D w celu automatyzacji tego rodzaju przetworzeń. W drugiej części artykułu przedstawiono jak bazę danych 3D dla sieci uzbrojenia terenu można wykorzystać dla potrzeb uzgodnienia projektu przebiegu osi przyłącza energii. Danymi wyjściowymi były wybrane warstwy z mapy zasadniczej, a efektem trójwymiarowe zobrazowanie przebiegu poszczególnych sieci uzbrojenia terenu.

Słowa kluczowe:

konwersja z 2D do 3D; urządzenia podziemne; trójwymiarowa analiza przestrzenna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Du Y., Zlatanova S., Liu X., 2006: Management and 3D visualisation of pipeline networks using DBMS and AEC software. Proceedings of the ISPRS Commission IV Symposium on Geospatial Databases for Sustainable Development.

He, J., Hu, J., Tang, Q. , Guo, S., 2011: Layout optimization of urban underground pipeline based on 3D digital city. Joint Int. Conf. on Theory, Data Handling and Modelling in GeoSpatial Information Science, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Vol 38, part II: 279-283, Germany.

Rhoades A., 2014: Improving quality of geolocation of underground utilities at Heathrow. Geospatial World, June 2014, Vol. 4, Issue 11.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455.

Schall G., Junghanns S., Schmalstieg D., 2008: The transcoding pipeline: Automatic generation of 3D models from geospatial data sources. Proceedings of the 1st International Workshop on Trends in Pervasive and Ubiquitous Geotechnology and Geoinformation (TIPUGG 2008), Vol. 23.

Talmaki S. A., Dong S., Kamat V. R., 2010: Geospatial Databases and Augmented Reality Visualization for Improving Safety in Urban Excavation Operations. Construction Research Congress 2010: 91-101.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01, 2014: MPWiK Warszawa, Wydanie 2, 19 s. http://www.mpwik.com.pl/dla-projektanta/wytyczne-eksploatacyjne