Model agregacji działek: wstępne wyniki

Kamil Grudzień
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Norbert Kurpiel
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

Znaczne rozdrobnienie działek wpływa negatywnie na gospodarkę rolną, ochronę środowiska oraz planowanie przestrzenne. Łączenie działek w większe kompleksy jest przedsięwzięciem kosztownym, czasochłonnym i pracochłonnym. W niniejszej pracy poruszany jest problem pół-automatyzacji procesu upraszczania struktury działek rolnych. Zaprezentowane zostały dwa podejścia do rozwiązania tego problemu. W pierwszym podejściu przedstawiona została metoda grupowania działek w oparciu o ich reprezentację rastrową. W metodzie tej każdemu pikselowi przypisana jest informacja o właścicielu oraz wartości obliczeniowej danego obszaru. Natomiast w drugim podejściu pokazana została metoda bazująca na wektorach. Zaprezentowano rezultaty obu metod na podstawie danych testowych. W pracy zostały przedstawione także kwestie: rozmieszczenia nowo powstałych działek, ich dostępu do istniejącej sieci drogowej, tworzenia nowych dróg dojazdu oraz weryfikacji otrzymanych wyników przez człowieka. Dla powyższych metod wykonano implementacje w środowisku programistycznym Python. Otrzymane wyniki, dla danych testowych, dowodzą przydatności obu metod w rozwiązywaniu problemu upraszczania struktury działek rolnych.

Słowa kluczowe:

przetwarzanie danych przestrzennych; scalenia gruntów; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B., 2012: Wpływ długości działek na ich dostępność z dróg i jego wykorzystanie do korekty dróg rolniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie: 169-179.

Malina R., Kowalczyk M., 2011: Geodezja Katastralna, Wydawnictwo Gall, Katowice: 317, 330.

Martínez R., Solla M., Arias P., Armesto J., 2013: Semi-automatic land consolidation software based on geographic information system. Computers and Electronics in Agriculture 97: 1-5.

Mielewczyk S., 2012: Wymierna ocena efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych spowodowanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Acta Scientiarum Polonorum 11: 5-16.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów, tekst jednolity. Dz.U. 2014 poz. 700, stan na dzień 27 czerwca 2014 r.

Sobolewska-Mikulska K., Wójcik J., 2012: Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalenia gruntów. Acta Scientiarum Polonorum 11: 27-38.

Stojmenović M, Žunić, J, 2008: Measuring Elongation from Shape Boundary. Journal of Math and Imaging Vision 30: 73-85.

Tadeusiewicz R., Korohoda P., 1997: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.

Tayfun C., Fatih I., 2011a: Fuzzy expert system for land reallocation in land consolidation. Expert System With Applications 38: 11055-11071.

Tayfun C., Fatih I., 2011b: Land consolidation software algorithm for agricultural reform in Turkey. Asian Journal of Rural Development 1: 70-86.