Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Dorota Kacprzak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Przeprowadzono eksperyment polegający na konwersji danych o sieci kanalizacji deszczowej, zapisanej w mapie zasadniczej, w formie rysunku CAD, do GIS 3D. W pracy przyjęto model danych zgodnie z obowiązującym standardem. Zaproponowano metodykę przekształceń w oparciu o dostępne narzędzia CAD i GIS. Wynikiem pracy jest zbiór danych zapisanych w geobazie oprogramowania ArcGIS. Wizualizacja zbiorów z przestrzeni 3D, w programie ArcScene, jest uwieńczeniem eksperymentu.

Słowa kluczowe:

K-GESUT; CAD; GIS; kanalizacja deszczowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bujakowski K., 2012: Działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej. Warszawa.

He J., Zou Y., Ma Y., Chen G., 2011: Assistant Design System of Urban Underground Pipeline Based on 3D Virtual City. Procedia Environmental Sciences 11 (2011): 1352-1358.

GGK, 1996: Wytyczne Technicznie K-1.1, System informacji o ternie, podział treści podstawowej mapy kraju, Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna, Warszawa.

Li W., Chunhua D., 2010: Application of Virtual Reality Technology in the Information System of the Campus’s Underground Pipe Network. Information Science and Engineering (ICISE): 3560-3563, ISBN 978-1-4244-7616-9.

Rozporządzenie, 2013: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 poz. 383.

Rozporządzenie 2014: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczącej zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych zawiadomienia o wykonywaniu tych prac oraz przekazywaniu ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2014 poz. 924.

Kacprzak D., 2014: Konwersja danych CAD do standardu GIS na przykładzie sieci kanalizacji deszczowej. Praca dyplomowa UWM w Olsztynie, pod kierunkiem dr hab. inż. Elżbiety Lewandowicz.

Kwietniewski M., 2008: GIS w wodociągach i kanalizacji. WN-T PWN, Warszawa.

Takahashi Y., 1992: Mapping System Introduced in Yokosuka City Waterworks Bureau. IWSA Specialised Conference on Geographic Information Systems „Mapping the Future". Water Supply 10. Water Services Ltd.

Snoxell J.D., 1992: The uses and values of GIS in the UK Water Industry experiences in Wessex. Water Supply 10. Water Services Ltd.

Wasilewski S., 2005: System ewidencjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz awarii na tych sieciach. Mat. Konf. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi". Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Warszawa.