Wykorzystanie geoinformacji przez Państwową Straż Pożarną

Wiktor Gawroński
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Zakład Projektowania Systemów Bezpieczeństwa i Wspomagania Decyzji
Polska

Karolina Tyrańska-Wizner
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Zakład Projektowania Systemów Bezpieczeństwa i Wspomagania Decyzji
Polska

Streszczenie

Wszystkie zdarzenia niekorzystne, przy których wymagana jest interwencja Państwowej Straży Pożarnej (PSP) są zlokalizowane w otaczającej nas przestrzeni. Czas podjęcia interwencji oraz sprawność jej prowadzenia wymaga znajomości terenu, w tym często lokalizacji infrastruktury technicznej jak przebieg rurociągów, czy rozmieszczenie studzienek i hydrantów. Jednym z źródeł tej wiedzy jest geoinformacja i z tego względu rola systemów informacji przestrzennej (SIP) w działalności PSP jest coraz bardziej widoczna.
Wymiana informacji dotycząca rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń, pogłębione i rzetelne analizy przestrzenne będące podstawą do działań – to tylko niektóre z możliwości jakie systemy informacji przestrzennej dają służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania geoinformacji i SIP jako wsparcia realizacji zadań stawianych PSP. Wyzwaniem stojącym przed służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w tym PSP, jest rozwój wykorzystania technologii informatycznych wspomagających ratownictwo. Problematyka artykułu obejmuje aktualne i proponowane obszary wykorzystania systemów informacji przestrzennej na różnych poziomach kierowania działaniami ratowniczymi, jak również w procesie planowania operacyjnego.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, będąca ośrodkiem naukowo-badawczym, jest doskonałym miejscem do kreowania i weryfikacji nowych rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wybranych projektów oraz kształcenia w zakresie SIP, które ma ponad 10 letnią tradycję.

Słowa kluczowe:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej; zastosowania geoinformacji; edukacja; projekty badawczo-wdrożeniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PLWSTK, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań. PWN.

Litwin L., Myrda G., 2005: Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo Helion.

Longley P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. i Rhind, D. W., 2008: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Projekt – Analiza, 2013: Analiza podstaw prawnych oraz poznawczo-metodologicznych z zakresu systemów ratowniczych, Sprawozdanie z realizacji zadnia I.1 Projekt Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03 „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo, Lider zadania WSZiP.

Projekt – Założenia, 2013: Opracowanie ogólnych założeń dla PSR, Sprawozdanie z realizacji zadnia I.3 Projekt Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03 „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo, Lider zadania SGSP.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2011, nr 46, poz. 239.

Źródła internetowe (dostęp 23.06.2014 r.)

System SMOK w Straży Pożarnej, http://www.eltegps.pl/pdf/StrazPozarna.pdf

Mapa ST3, http://www.abakus.net.pl/products/mapa.html

http://www.straz.gov.pl/data/other/nowy_2.pdf