IIP z perspektywy uczestników szkoleń

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Postępujący rozwój infrastruktur informacji przestrzennej, wciąż rosnąca liczba ich użytkowników oraz ciągłe zapotrzebowanie na informację przestrzenną, powodują konieczność okresowego monitorowania odbioru społecznego INSPIRE, zwłaszcza wśród przedstawicieli administracji publicznej. Uzyskane informacje mogą ułatwić określenie dalszych kierunków rozwoju IIP, nie tylko w kraju, ale i w Europie.
Celem eksperymentu badawczego jest sprawdzenie świadomości INSPIRE i SDI wśród uczestników szkoleń, organizowanych na zlecenie GUGiK, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie obsługi oprogramowania Modułu SDI oraz aplikacji EMUiA. Eksperyment prowadzony jest w formie ankiety on-line oraz w postaci dyskusji (tzw. hydeparków) podczas szkoleń. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki dotąd przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe:

ankieta; eksperyment; IIP; INSPIRE; szkolenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Adamczyk J., 2004: System Informacji Przestrzennej o Rezerwatach Biosfery. Rozprawa doktorska, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW, Warszawa.

Adamczyk J., 2007: Geoportale infrastruktur danych przestrzennych w opiniach użytkowników. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 5: 7-18, PTIP,Warszawa.

Craglia M., Roglia E., Tomas R., 2014: INSPIRE Public Consultation 2014: Report of Findings. JRC Technical Report, European Commission, Ispra, Italy.

Czochański J., 2005:. Rozwój technologii GIS w Polsce, cz. I. Boso, ale w ostrogach. GEODETA, Magazyn Geoinformacyjny 3(118), http://www.geoforum.pl/archiwum/2005/118text2.htm

Czochański J., 2005b: Rozwój technologii GIS w Polsce, cz. II. Czas na Open GIS. GEODETA, Magazyn Geoinformacyjny 4(119), http://www.geoforum.pl/archiwum/2005/119text2.htm

Czochański J., 2006: GIS w rozwoju serwisów informacyjnych i dostępności IT dla administracji. Elektroniczna Administracja, dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej nr 4(5): 7-18, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.

Dukaczewski D., 2007: Wojewódzkie portale informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 3: 37-56, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski D., Bielecka E., 2009: Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6(36): 35-60, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., Sochacki M., 2012: Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze. Roczniki Geomatyki t.10, z. 4(54): 77-98, PTIP, Warszawa.

Dyrektywa, 2007: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 14 marca 2007r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), 2007. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Fiedziukiewicz K., Rusztecka M., Wołoszyńska E., 2009: Kompetencje GIS w urzędach gmin. Badania w ramach projektu Geoinformacja w Praktyce – Akademia INSPIRE. GEODETA, Magazyn Geoinformacyjny nr 6 (169): 20-26, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

INSPIRE Consultation, 2014: Public consultation on the implementation of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE Directive (2007/2/EC). http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/201/consultation/59835/

Ney B., 2006: Rola zintegrowanych systemów informacji przestrzennej w nowoczesnym społeczeństwie i państwie. Elektroniczna Administracja, dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej nr 4 (5): 2-5, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.

Sudra P., 2012: Możliwości wykorzystania danych przestrzennych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS). Człowiek i Środowisko 36 (1-2):5-24, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Załącznik nr 1a do SIWZ, 2013: Nr referencyjny ZP/BO-4-2500-8/IZ-2500-01/KN-2500-9/2013, Część I, Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla pracowników urzędów gmin. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Załącznik nr 1b do SIWZ, 2013: Nr referencyjny ZP/BO-4-2500-8/IZ-2500-01/KN-2500-9/2013, Część II, Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Źródła internetowe

Akademia INSPIRE, 2012. http://www.akademiainspire.pl/

Aplikacja EMUiA 1.1.99, 2014. http://emuia.gugik.gov.pl/emuia/

Moduł SDI, 2014. http://modulsdi.geoportal.gov.pl/sdiportal/

Portal SDI, 2014. http://modul-sdi.geoportal.gov.pl/

Szkolenia dla pracowników administracji, 2012. http://www.szkoleniainspire.gridw.pl/

Szkolenia EMUiA, 2014. http://www.aplikacjaemuia.pl/

Szkolenia Moduł SDI, 2014. http://modulsdi.pl/