Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Waldemar Izdebski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Budowa europejski infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE spowodowała potrzebę harmonizacji zbiorów danych przestrzennych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Analizując zapisy ustaw o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz prawo geodezyjne i kartograficzne, a także przepisy wykonawcze do ww. ustaw możemy stwierdzić, że w osiąganiu interoperacyjności zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym za kluczową kwestię uznano zharmonizowanie schematów aplikacyjnych i katalogów obiektów.
Jednym z produktów będących niejako dowodem na osiągnięcie interoperacyjności jest mapa zasadnicza, która jako standardowe opracowanie kartograficzne ma być tworzona na podstawie danych gromadzonych w kilku rejestrach publicznych. Treść mapy zasadniczej obejmuje 278 obiektów pochodzących z sześciu rejestrów publicznych: EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500 i BDSOG, przy czym aż 73% obiektów należy do baz BDOT500 (114 obiektów) i GESUT
(90 obiektów). Redakcja mapy zasadniczej bazuje na założeniu, że każdemu obiektowi przestrzennemu, zapisanemu w jednym z wymienionych rejestrów, przypisywany jest znak kartograficznych ustalający sposób prezentacji obiektu na mapie. W artykule wskazano, na wybranych przykładach, niejednoznaczności w zapisach modeli, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające automatyczne generowanie mapy zasadniczej. Podano również pewne wskazówki jak te problemy rozwiązać.

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; mapa zasadnicza; prezentacja kartograficzna; redakcja kartograficzna; skala mapy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., Zwirowicz-Rutkowska A., 201:. Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland, Geodesy and Cartography, Vol. 62, Issue 1: 5-95, ISSN (Print) 2080-6736, DOI: 10.2478/geocart-2013-0006, July 2013.

Chałka K., Olszewski R., Zieliński J., 2011: Bazy Danych Obiektów Topograficznych i Ogólnogeograficznych – zakres merytoryczny i techniczny opracowywanego projektu rozporządzenia MSWIA. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 6: 98-102, PTIP Warszawa.

Chrobak T., 2009: Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3 no 1/1: 81-90.

Chrobak T., 2001: Automatyzacja procesów generalizacji kartograficznej obiektów liniowych. [W:] Sobczyk Z., Grzywacz K., Malicki J. (red.) Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska: konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 21–22 września 2001 r., wyd. AG: 89-104.

Głażewski A., 2006: Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych. Polski Przegląd Kartograficzny t.38 nr 3:. 217-225.

Głażewski A., 2009: Analiza spójności modeli pojęciowych polskich urzędowych baz danych referencyjnych. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 5(35): 55-77, PTIP Warszawa.

INSPIRE. 2014. D2.5: Generic Conceptual Model, Version 3.4, dostępny on-line http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4.pdf

ISO, 2005: ISO19117 Geographic information – Portrayal

K-1, 1995: Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, ISBN 83-7144-398-6.

Izdebski W., 2008: WMS usługa z przyszłością. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 12.

Izdebski W., 2013: Analiza rozporządzenia w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6: 14-18.

Izdebski W., 2013a: Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kaczmarek I., Iwaniak A., 2011: Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 4: 61-69, PTIP Warszawa.

OGC, 2007: OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service Implementation Specification. Dostępny on-line http://www.opengeospatial.org/standards/sld

Pachelski W., Parzyński Z., 2007: Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki t.5, z. 3: 113-121, PTIP Warszawa.

Pachelski W., Parzyński Z. Zwirowicz A., 2008: Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100. Roczniki Geomatyki, t. 6, z. 7: 55-72, PTIP Warszawa.

Parzyński Z., 2014: Jak dojść z danymi do plików GML i pozostać przy zdrowych zmysłach. Transformacja z głową. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA Nr 1 (224): 40-42.

Parzyński Z., 2010: Podstawy modelowania georeferencyjnych baz danych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 21: 315-326.

Parzyński Z., 2011: Wpływ specyfikacji danych INSPIRE na przygotowywane modele georeferencyjnych baz danych. Przegląd Geodezyjny nr 9.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz. U. z dnia 21 marca 2013, poz. 383.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. 2010, nr 76, poz. 489.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 1989, nr 30, poz. 163 z poźn. zm.

Villa P., Reitz T., Gomarasca M. A., 2008: Humboldt project for data harmonisation in the framework of GMES and ESDI: introduction and early achievements. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Vol. XXXVII. Part B4. Beijing: 1741-1746.

Zwirowicz-Rutkowska A., 2010: Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzenne. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 5: 139-147, PTIP Warszawa.