Kierunki zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w leśnictwie i ochronie przyrody

Paweł Szymański
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcje wykorzystania zdjęć wykonywanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) do realizacji różnych zadań z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa. Zastosowano BSP, który jest platformą czterowirnikową, napędzaną elektrycznie. Sterowanie odbywa się ręcznie, za pośrednictwem aparatury RC (Radio Control). Urządzenie wyposażone jest w trzyosiowy żyroskop, akcelerometr, kompas, ciśnieniomierz GPS oraz awaryjnego autopilota. Wszystkie moduły sterujące dają dużą stabilność w powietrzu oraz częściową odporność na działanie wiatru do 7 m/s. Badania oraz testy zostały przeprowadzone na hali sportowej oraz na zewnątrz podczas bezwietrznej i słonecznej pogody. Do badań wykorzystano amatorską kamerę niemetryczną, która była sterowana zdalnie. Celem badań było przedstawienie przydatności BSP jako narzędzia do zbierania informacji w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody. Skoncentrowano się na kilku praktycznych zastosowaniach np.: do oceny żywotności pomników przyrody oraz oceny defoliacji w sosnowym drzewostanie nasiennym. Kolejnym aspektem była ocena stanu zdrowotnego uprawy starszej oraz młodnika, gdzie weryfikowano prawidłowy rozwój młodego drzewostanu. Następnym aspektem była ocena powierzchni uszkodzonej przez zwierzynę łowną, gdzie porównano nową metodę z pomiarami tradycyjnymi stosowanymi przez Polski Związek Łowiecki. Dodatkowo przedstawiono koncepcję systemu lokalizacji pożaru w czasie rzeczywistym, który może być zastosowany np. w dużych kompleksach leśnych. Wszystkie badania przyniosły wymierne i pozytywne efekty pracy.

Słowa kluczowe:

BSP; zdjęcia lotnicze z niskiego pułapu; monitoring leśny i środowiskowy; fotogrametria; teledetekcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Flis M., 2011: Szkody w uprawach rolnych. [W:] Kiryjow J. (red.), Matysek W., Wierzbieniec A., Łowiectwo. Tom II, Łowiec Polski, Warszawa: 73-78.

Geoportal. 2013: www.geoportal.gov.pl

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu, 2012: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Pacyniak C., 1992: Najstarsze drzewa w Polsce. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.

Przywara J., 2012: Inwazja dronów. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta 10: 10-15.

Szymański P., 2013: Zastosowanie bezzałogowych statków latających w ochronie przyrody i leśnictwie. Praca magisterska. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.

Szymański S., 2001: Ekologiczne podstawy hodowli Lasu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dz.U. 2012 poz. 1281 (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Dz.U. 2013 poz. 1393 (tekst jednolity).

Ważyński B., 2005: Poradnik urządzania lasu. Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat, Warszawa: 231-237.

Więcko E., 1996: Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zasady hodowli lasu, 2012: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Zmarz A., Będkowski K., Miścicki S., Plutecki W., 2012: Ocena stanu zdrowotnego świerka na podstawie analizy zdjęć wielospektralnych wykonanych fotograficznymi aparatami cyfrowymi przenoszonymi przez bezzałogowy statek latający. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23: 541-550.