Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule opisano próbę zastosowania narzędzi statystyki przestrzennej do oceny wykorzystywania środków unijnych w Polsce. W tym celu zaproponowano trzy podejścia opierające się o możliwości analityczne oprogramowania GIS. Pierwsze z nich zakłada utworzenie matematycznego współczynnika wpływu środków unijnych na wskaźniki realizacji NSRO, drugie – wykorzystanie statystyki przestrzennej do badania autokorelacji danych wejściowych, a trzecie – interpolację przestrzenną za pomocą metod geostatystycznych. Wspólnym mianownikiem wszystkich analiz jest posiadanie wiedzy dotyczącej badanego zjawiska oraz poprawna interpretacja wyników, poprzedzona znajomością podstaw teoretycznych wykorzystanych algorytmów wraz z oceną poziomu zaufania i dokładności otrzymanych rezultatów.

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; geostatystyka; kriging; polityka spójności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Janc K., 2006: Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne [W:] Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna nr 33: 76-83. IGiPZ PAN, Warszawa.

MRR, 2009: Sprawozdanie z realizacji w 2008 r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Marczak S., Pluto-Kossakowska J., 2014: Bazy danych przestrzennych do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce. Roczniki Geomatyki t.12., z. 1(63), PTIP, Warszawa.

Namysłowska-Wilczyńska B., 2006: Geostatystyka. Teoria i Zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Namysłowska-Wilczyńska B., Pyra J., 2005: Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Roczniki Geomatyki t.3, z.4, PTIP, Warszawa.

NSRO, 2007: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Zawadzki J., 2011: Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Źródła internetowe (dostęp marzec, 2013 r.)

MRR, 2006: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx

Sobczak, E., 2009: www.ans.pw.edu.pl/esobczak/files/NSS.ppt

KE, 2012: Komisja Europejska – Polityka Regionalna. http://ec.europa.eu/regional_policy/how/principles/index_pl.cfm